Opstellen projectplanSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Opstellen projectplan

Result = PBZ VN, PBZ vergunningen en ontheffingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Opstellen projectplan

Result = Projectplan VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Opstellen projectplan

Result = Ontwerpnota VN, Soortenbeschermingstoets VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Opstellen projectplan

Result = Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingen VN, Ontwerpen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Opstellen projectplan

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Opstellen projectplan

Result =

End Set VN linkEen projectplan bevat alle informatie die relevant is voor de inspraakprocedure en de uiteindelijke besluitvorming. Naast een beschrijving van de situatie op en rond het traject en de randvoorwaarden en uitgangspunten die bij de uitwerking van het projectplan zijn gehanteerd, vindt er een onderbouwing en beschrijving plaats van het nieuwe ontwerp. Ten behoeve van de uitvoering zijn maatregelen opgenomen en worden voorzieningen beschreven die zullen worden getroffen om eventuele nadelige effecten van het werk op het landschap, de natuur en cultuur te beperken (mitigerende en verbetermaatregelen). Ook wordt ingegaan op de te volgen procedures en de besluitvorming rond het plan. De planbeschrijving is een samenvatting van het technisch ontwerp en de uitgevoerde natuurtoetsen.

Functie van een projectplan

Het projectplan dient:

  • als m.e.r.-beoordelingsnotitie, zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer;
  • als plan zoals bedoeld in artikel 5 van de Waterwet;
  • als basis voor het aanvragen van vergunningen en/of ontheffingen, waaronder de ontheffing van de bepalingen in de Flora- en faunawet, vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet en overige vergunningen en ontheffingen.

Voorbeelden van vergunningen en projectplan: geen.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares