Opstellen ontwerpnotaSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Opstellen ontwerpnota

Result = PBZ VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Opstellen ontwerpnota

Result = Ontwerpnota VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Opstellen ontwerpnota

Result = Voorontwerpnota VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Opstellen ontwerpnota

Result = Ontwerpen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Opstellen ontwerpnota

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Opstellen ontwerpnota

Result =

End Set VN link
Bij het voorontwerp is de nieuwe bekleding voor het dijkvak gekozen. Bij het definitief ontwerp wordt de gekozen bekleding voor alle deelgebieden nader uitgewerkt. Die uitwerkingen worden vastgelegd in de ontwerpnota. De volgende stappen worden daarbij doorlopen:

  1. Dimensionering dwarsprofiel: het teenniveau en de bovengrens van de steenbekleding worden bepaald, alsmede de taludhelling op het onderbeloop.
  2. Dimensionering steenzetting: bij betonzuilen wordt de benodigde toplaagdikte en betondichtheid berekend. Bij gekantelde blokken wordt de bovengrens van de tafel geoptimaliseerd. Voor alle steenzettingen wordt de benodigde dikte van de waterremmende onderlaag bepaald.
  3. Dimensionering asfaltbekleding: de benodigde laagdikte van het asfalt wordt berekend.
  4. Dimensionering losse breuksteenbekleding: de benodigde steensortering en laagdikte worden berekend.
  5. Dimensionering kleibekleding: bij een kleidijk wordt de benodigde dikte van de kleilaag berekend.
  6. Toetsing grasbekleding: bij een berm op ontwerppeil en een golfhoogte (Hs) groter dan 2,5 m wordt getoetst of op het bovenbeloop volstaan kan worden met een grasbekleding.
  7. Dimensionering overgangen: de overgangen tussen de diverse bekledingstafels en op de aangrenzende dijkvakken worden gedimensioneerd.
  8. Controle golfoploop: nagegaan wordt of de nieuwe bekleding niet leidt tot een onacceptabele toename van de golfoploop op de dijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over toetsen en ontwerpen, zie: het document Handleiding toetsing en ontwerp en de pagina Handreiking dijkbekledingen.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares