Opstellen ontwerpalternatieven
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Opstellen ontwerpalternatieven

Result = PBZ VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Opstellen ontwerpalternatieven

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Opstellen ontwerpalternatieven

Result = Vrijgavedocument VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Opstellen ontwerpalternatieven

Result = Ontwerpen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Opstellen ontwerpalternatieven

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Opstellen ontwerpalternatieven

Result =

End Set VN linkOpstellen ontwerpalternatieven

Een ontwerpalternatief is een nieuwe bekleding voor het onderbeloop in een deelgebied die voldoet aan technische, ecologische en andere randvoorwaarden (bv medegebruik). Elk deelgebied wordt hiertoe geschematiseerd tot één profiel voor het onderbeloop, dat wordt verdeeld in een ondertafel en een boventafel. De grens hiertussen wordt meestal op de gemiddeld hoogwaterlijn gelegd, maar kan afhankelijk van de beschikbaarheid en toepasbaarheid van een bekledingstype (bijv. gekantelde blokken) hoger of lager liggen.

Technische toepasbaarheid

De technische toepasbaarheid beperkt zich meestal tot:

  • beton- of basaltzuilen
  • gekantelde betonblokken
  • vol en zat gepenetreerde breuksteen, al dan niet als overlaging
  • waterbouwasfaltbeton (alleen op de boventafel)

Bij een kleine hydraulische belasting zijn ook andere bekledingstypes en ontwerpalternatieven mogelijk.

Ecologische toepasbaarheid

Op basis van het detailadvies ecologie (o.a. gebaseerd op de milieu-inventarisatie) wordt een selectie gemaakt uit de technisch toepasbare bekledingen van bekledingen die voldoen aan het advies.

Varianten afwegen

De ontwerpalternatieven per deelgebied worden vervolgens gecombineerd tot een aantal varianten. Een variant is hier een combinatie van ontwerpalternatieven tot een logisch geheel voor het onderbeloop van het dijkvak. Meestal worden twee of drie varianten opgesteld.

1. Technische variant In deze variant wordt gestreefd naar een optimale sterkte en betrouwbaarheid van de bekleding en naar een optimaal hergebruik van vrijkomende materialen. De nadruk ligt daarom op breuksteen met gietasfalt en gekantelde betonblokken.

2. Ecologische variant In deze variant wordt gestreefd naar een maximale ecologische waarde van de begroeiing op onder- en boventafel. De nadruk ligt daarom op de toepassing van betonzuilen (eventueel met ecotop) en andere steenzettingen.

3. Optimumvariant Bij grote variatie binnen het dijkvak van de technische, ecologische en andere randvoorwaarden wordt gezocht naar een optimum. In deelgebieden met een grote hydraulische belasting wordt de nadruk gelegd op de sterkte en veelal gekozen voor breuksteen met asfalt; in deelgebieden met een hoge ecologische waarde wordt vaak gekozen voor steenzettingen.

Deze varianten worden afgewogen mbv het 'keuzemodel bekledingen' dat het projectbureau hiervoor heeft ontwikkeld.

Meer informatie

Voor meer informatie over toetsen en ontwerpen, zie: het document Handleiding toetsing en ontwerp en de pagina Handreiking dijkbekledingenReferenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares