Ontwerpen Groene DollarddijkSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Ontwerpen Groene Dollarddijk

Result = Groene Dollarddijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Ontwerpen Groene Dollarddijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Ontwerpen Groene Dollarddijk

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Ontwerpen Groene Dollarddijk

Result = Brede groene dijk met voorland VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Ontwerpen Groene Dollarddijk

Result = Ontwerpen van een kleidijk VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Ontwerpen Groene Dollarddijk

Result =

End Set VN linkHet concept van deze dijk is geënt op de brede Duitse dijken, die een flauw buitentalud met een grasbekleding hebben, en geleidelijk overgaan in de voorliggende kwelders. Door het golfreducerend vermogen van het kweldervoorland en het flauwe dijktalud, volstaat een dikke kleilaag met grasbekleding op het buitentalud en is geen harde bekleding nodig. Voor de bepaling van de vak- en trajectindeling is gebruik gemaakt van de vakindeling volgens de legger van het waterschap Hunze en Aa’s en de trajectindeling op basis van de stabiliteitsberekeningen uit de derde toetsronde. De indeling van de 10,95 km lange dijk is weergegeven in figuur 1 en in tabel 1. Het ontwerp geeft de benodigde dimensies om aan het eind van de planperiode (die voor een gewone gronddijk 50 jaar bedraagt) te voldoen aan de criteria. Aan het begin van de planperiode is de dijk wat overgedimensioneerd om te compenseren voor zakken en te anticiperen op verwachte veranderingen in onder andere de zeespiegel. Omdat het waterschap Hunze en Aa’s verwacht te beginnen met de dijkversterking na 2020, is 2070 als einde van de planperiode genomen. Meer informatie over de Groene Dollarddijk leest u in het document Nadere verkenning Groene Dollarddijk.

Figuur1: Vak- en trajectindeling zuidelijke zeedijk langs de Dollard.
Tabel 1: Kenmerkende gegevens dijkvak Groene Dollarddijk.Referenties
Bepalen kruinhoogte VN Bepalen maatgevende hydraulische randvoorwaarden Groene Dollarddijk VN Bepalen dimensies Groene Dollarddijk VN Veiligheidseisen faalmechanismen VN Bepalen kleidikte Groene Dollarddijk VN Ontwerpen Groene Dollarddijk VN Brede groene dijk met voorland VNOntwerpen Groene Dollarddijk
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares