Omgaan met verstoringen
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Omgaan met verstoringen

Result = Hoogwaterbescherming VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Omgaan met verstoringen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Omgaan met verstoringen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Omgaan met verstoringen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Omgaan met verstoringen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Omgaan met verstoringen

Result =

End Set VN link


Verstoring is iedere gebeurtenis waardoor de werking van een systeem gaat afwijken van de beoogde werking. Binnen het kader van hoogwaterbescherming kan verstoring plaatsvinden op verschillende niveaus. Zo kan bijvoorbeeld verstoring van de planning ontstaan door inspraakprocedures.

Projectbureau Zeeweringen zette bij de Zeeuwse dijkversterkingen bij omgevingsmanagement sterk in op het voorkómen van verstoring vanuit de omgeving. Om bijvoorbeeld langdurige bezwaarprocedures te vermijden, werden in een vroeg stadium gesprekken gevoerd met belanghebbenden, zoals ondernemers en omwonenden. Op gebied van ecologie werd uitgebreid vooronderzoek gedaan en koppelde het projectbureau een traject-ecoloog aan ieder dijktraject in uitvoering.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares