VerspreidingSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = OB Verspreiding

Result = OB Oesterboorder VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = OB Verspreiding

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = OB Verspreiding

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = OB Verspreiding

Result = OB Ontwikkeling van de oesterboorder in relatie tot de schelpdierteelt VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = OB Verspreiding

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = OB Verspreiding

Result =

End Set VN link

Figuur 1: Proefopstelling om de mobiliteit van de oesterboorder te meten op een op een oestervrij, droogvallend perceel.

Mobiliteit

Uit de literatuur blijkt dat verspreiding van oesterboorders minder dan één km per jaar is (Didderen & Gittenberger 2013). Dit getal geeft niet echt een realistisch beeld van de verplaatsing van de oesterboorders over de kweekpercelen. Om de invloed van ondergrond en wellicht stroming te meten is er een 50 meter lange kooi geplaatst op een perceel op de Yerseke bank (Figuur 1) waarbij gedurende 12 dagen de positie van 400 oesterboorders is bepaald. Oesterboorders blijken zich vaak willekeurig te bewegen en soms helemaal niet. Wanneer de niet actieve oesterboorders buiten beschouwing worden gehouden kruipt een oesterboorder gemiddeld 2,2 meter per dag. Als de niet actieve oesterboorders wel meegenomen worden is de snelheid op de Yerseke bank ongeveer 1.4 meter per dag (Dubbeldam 2018).

Voorkomen op percelen

Figuur 2: Overzicht waargenomen oesterboorders op percelen op de Yerseke bank. N= 5 percelen. Standaarddeviatie is weergegeven.

Tijdens verschillende bemonsteringen op droogvallende percelen op de Yerseke bank is in kaart gebracht op welke plekken de oesterboorders het meest aanwezig zijn. Er is onderscheid gemaakt tussen sediment (zand/gruis of lege schelpen) of het soort schelp waarop de oesterboorders zaten. Van alle oesterboorders, op de bemonsterde percelen, zit meer dan 60% op zand, gruis of lege schelpen (Figuur 2). Ongeveer 20% zit op oesters en de overige oesterboorders zitten op andere schelpen of op soortgenoten.

De gemiddelde dichtheid van de oesterboorders op de droogvallende percelen ligt tussen de 4 en 12 oesterboorders per m2, zie Tabel 1. Wanneer er zich geen oesters op de percelen bevonden of wanneer de percelen recent schoongemaakt waren, was de populatie oesterboorders minder dan op een bezaaid perceel.

Tabel 1. Overzicht van de status van gemonitorde oesterpercelen in de Oosterschelde met de gemiddelde hoeveelheid oesterboorders per m2
Status perceel Oesterboorders (m2)
Onbevist (braakliggend) 7
Recent schoongevist, daarna ingezaaid met 500.000 triploid Halfwas 4
Schoongevist (leeg) 9
500.000 triploid Halfwas 12
5.000.000 triplo Halfwas 11

Verspreiding op percelen

Figuur 3: Zeshoekige kooi voor onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de verspreiding van de oesterboorders op de percelen.

Met behulp van zeshoekige kooien is onderzocht welke factoren van invloed zijn op de verspreiding van de oesterboorder: wind, stroming of voedsel (De Koeier 2020). In het midden van de zeshoek zijn 60 oesterboorders uitgezet (figuur 3) en vervolgens is na 3 à 4 dagen geteld hoeveel er zich bevonden aan de kant van de dominante stroomrichting, de windrichting en/of aan de zijde waar voedsel was neergelegd. Stroming is gedreven door getij dat altijd van dezelfde kant kwam, maar windrichting en -kracht wisselden. Voedsel is iedere keer aan een tweetal andere zijden gelegd. In totaal is het experiment dertig keer uitgevoerd en daaruit bleek dat de meeste oesterboorders naar de kant van het voedsel trekken, ongeacht windrichting, windkracht of stroomrichting.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares