NatuurbeschermingswetSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Natuurbeschermingswet

Result = PBZ vergunningen en ontheffingen VN, Waterdunen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Natuurbeschermingswet

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Natuurbeschermingswet

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Natuurbeschermingswet

Result = Aanvragen benodigde vergunningen en ontheffingen VN, Opstellen milieueffectrapportage (m.e.r.) Waterdunen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Natuurbeschermingswet

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Natuurbeschermingswet

Result =

End Set VN link


In de Natuurbeschermingswet is de bescherming van specifieke gebieden geregeld. De bepalingen uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn hierin verwerkt. In de Natuurbeschermingswet zijn de volgende gebieden aangewezen en beschermd: Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden), beschermde natuurmonumenten en wetlands.

Vogel- en Habitatrichtlijn

Nederland heeft enkele jaren geleden aangegeven welke gebieden onder de Vogel- en Habitatrichtlijn vallen. Voor die 162 gebieden geldt nu ook de Natuurbeschermingswet. Daarnaast geldt de wet ook voor de bestaande beschermde natuurmonumenten die onder de oude Natuurbeschermingswet vielen. Voor een deel vallen die bestaande beschermde natuurmonumenten al samen met de aangewezen Natura 2000-gebieden. De status van ‘beschermd natuurmonument’ vervalt: alle beschermde gebieden heten voortaan Natura 2000-gebied. Op grond van de Natuurbeschermingswet moet worden bepaald welke effecten een bepaalde activiteit heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. In de wet is uitgangspunt dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van habitats verslechteren of die een significant verstorend effect hebben op Natura-2000 gebieden niet mogen plaatsvinden zonder vergunning. De instandhoudingsdoelstellingen (behoud, verbetering, uitbreiding per Natura2000-gebied) zijn gebaseerd op de landelijke staat van instandhouding. De landelijke staat van instandhouding van de verschillende habitattypen, soorten en vogels staat vermeld in het aanwijzingsbesluit van een Natura 2000-gebied.

Aanwijzingsbesluit

In een aanwijzingsbesluit staat welke natuurwaarden (vogels, planten, dieren en hun leefgebieden) in welke kwaliteit ( de doelen) beschermd worden en waar dat moet gebeuren (de exacte begrenzing van het gebied). Een aanwijzingsbesluit komt tot stand via een openbare voorbereidingsprocedure. Dat betekent dat er eerst een ontwerpversie ter inzage wordt gelegd en dat iedereen hierop een inspraakreactie kan geven. De inspraakreacties en de visie van de provincies worden verwerkt en resulteren in een definitief aanwijzingsbesluit. Het gebied is dan officieel een Natura 2000-gebied. Belanghebbenden hebben nog de mogelijkheid om tegen een definitief besluit in beroep te gaan bij de Raad van State.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares