Natuurbescherming Westerschelde


Context VN set links: model = Natuurbescherming Westerschelde


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Natuurbescherming Westerschelde

Result = Natuurbescherming VN

End Set VN linkDe Westerschelde is een uniek gebied binnen de delta van Zuidwest Nederland. De Westerschelde is het enige Deltawater waar de rivier en de zee elkaar onbelemmerd ontmoeten. Samen met de Zeeschelde (tot Gent) is ze daardoor nog steeds een estuarium. Estuaria zijn van grote waarde voor de natuur omdat ze door hun geleidelijke overgangen veel verschillende soorten van leven herbergen. Het getij levert de energie voor sedimentatie- en erosieprocessen. Getij, wind en golfslag zorgen in een gecompliceerd samenspel voor een continu veranderend patroon van geulen, platen, ondiepwatergebieden, slikken en schorren. Deze patronen bepalen op hun beurt in hoge mate de aard en het karakter van de leefgebieden van tientallen soorten planten en dieren.

Menselijke ingrepen hebben ervoor gezorgd dat de natuurlijkheid van het systeem onder druk staat. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • verdwijnen van schorren en slikken: met name veroorzaakt door de inpolderingen in het verleden;
  • vermindering van de komberging: door de inpolderingen kan het estuarium steeds minder water bergen. Hoogwater wordt daardoor met name in het oosten extra hoog opgestuwd;
  • platen worden hoger en ondiep water verdwijnt: de oorzaak is de continue verdieping van de vaargeul die de natuurlijke erosie- en sedimentatieprocessen verstoort;
  • verstarring van de geulen: door de verdieping van de vaargeul vindt er geen functiewisseling plaats tussen hoofd- en nevengeul;
  • versnelde erosie: de versnelling van de getijstroom in de scheepvaartgeul veroorzaakt in de buitenbochten een versnelde erosie van slikken en schorren.
Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares