PredatieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = MMM Predatie

Result = MMM Litorale mosselbanken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = MMM Predatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = MMM Predatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = MMM Predatie

Result = MMM Aanleg en beheer van litorale mosselbanken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = MMM Predatie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = MMM Predatie

Result =

End Set VN link

Figuur 1: Krabben zijn belangrijke predatoren van mosselen [Foto: Edwin Paree]

Het verlagen van vestigingsdrempels met behulp van anti-predatiehekken

De anti-predatiehekken hadden een positief effect op de overleving van de getransplanteerde mossel op kaal sediment (Schotanus et al. 2019?). De hekken hebben waarschijnlijk de predatiedruk verlaagd die wordt veroorzaakt door schelpetende vogels zoals scholeksters en meeuwen of door krabben (Hilgerloh 1997). Een mogelijke alternatieve verklaring is dat de hekken de hydrodynamische stress op de mosselen hebben verlaagd, waardoor hun overlevingskansen zijn toegenomen. Dit is echter onwaarschijnlijk, gezien het feit dat de druksensoren aan de achterkant van plots die omgeven waren met hekken versus degene die buiten de plots zijn geplaatst, geen verschil in golfblootstelling meten. Dit was zelfs het geval bij de golfbrekers, die een veel hogere hydrodynamische weerstand bieden dan predatiehekken. Dus, zoals aangetoond in eerdere studies (Heide, van der et al. 2014; Capelle et al. 2016), kan het gebruik van hekken of kooien om roofdieren uit te sluiten de vestigingsdrempels verlagen en de overlevingskansen vergroten. Bovendien hadden de hekken een onverwacht positief effect op de overleving van de mosselen door als vangnet te fungeren. Mosselen die werden losgewoeld in de ingezaaide plots, spoelden aan tegen de omheining in de bufferzone, waar ze zich konden vestigen. Er is echter ook gemerkt dat de plaatsing en het onderhoud van de hekken erg arbeidsintensief is en daardoor relatief duur. Omheiningen braken en palen raakten los uit het sediment vanwege de hoge dynamiek op de onderzoekslocatie. Het is belangrijk om met dit soort nadelen rekening te houden bij het plannen van toekomstige restauratie-inspanningen, omdat duidelijk is dat de anti-krabhekken niet op grote schaal kunnen worden gebruikt op hoogdynamische locaties. Dit soort technische maatregelen in zeer dynamische gebieden zijn waarschijnlijk geschikter voor kleinschalige experimenten en minder voor de grootschalige inspanningen die nodig zijn om de kustbescherming te bevorderen.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares