Bescherming tegen erosieSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = MMM Bescherming tegen erosie

Result = MMM Litorale mosselbanken VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = MMM Bescherming tegen erosie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = MMM Bescherming tegen erosie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = MMM Bescherming tegen erosie

Result = MMM Uitkomsten en producten VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = MMM Bescherming tegen erosie

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = MMM Bescherming tegen erosie

Result =

End Set VN link

Figuur 1: Mosselbanken op het slik [Foto: Edwin Paree]

Om biobouwers in kustbescherming op te nemen, zou transplantatie het meest waardevol zijn bij aan golven blootgestelde en eroderende slikken (Borsje et al. 2011). De vestigingsdrempels in dit soort omgevingen zijn waarschijnlijk erg hoog en zijn vaak onmogelijk te nemen onder normale omstandigheden. De kans dat een biobouwer zich succesvol in een nieuwe omgeving vestigt, doet zich mogelijk nooit voor in de gewenste tijd en ruimte. De studie (Schotanus et al. 2019?) toont aan dat technische maatregelen die beperkende abiotische en / of biotische factoren voor een succesvolle vestiging van biobouwers verminderen of tegengaan een waardevol instrument zijn voor ecosysteemherstel en kustbescherming. Het is echter belangrijk om de gebruikte maatregelen aan te passen aan de doelen van het herstel. Sommige maatregelen zijn meer van toepassing op specifieke soorten of locaties en sommige zijn misschien alleen geschikt voor kleinschalige restauratie. In het onderzoek is bijvoorbeeld vastgesteld dat de anti-krabhekken zeer effectief waren bij het verlagen van de vestigingsdrempels, maar ze waren ook arbeidsintensief en duur en daarom af te raden voor grootschalig herstel. Daarnaast is de verwachting dat de bescherming tegen hydrodynamische stress met behulp van een golfbreker de overleving van mosselen sterk zou verhogen, aangezien golfbrekers effectief zijn gebleken in andere restauratieprojecten (Tamin et al. 2011; Van Cuong et al. 2015). In dit geval waren golfbrekers het minst effectief. Bovendien bepalen onvoorspelbare omstandigheden, zoals zware weersomstandigheden en lage kwaliteit van de donorbron, nog steeds de overlevingskansen op lange termijn. Over het algemeen benadrukt de studie dat beheerders die biobouwers in dynamische systemen herstellen rekening moeten proberen te houden met dit soort onzekerheden door risico's over tijd of ruimte te spreiden. Dit vereist het identificeren van gemakkelijk toegankelijk transplantatiemateriaal en het gebruik van slimme, betaalbare, technische oplossingen.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares