Werken buiten de vergunnende periode


Bij verschillende dijktrajecten zijn door de aannemer werkzaamheden buiten de vergunde periode uitgevoerd. Dit varieerde van kleine aanvullingen tot het storten van materiaal. Het projectbureau had duidelijker moeten/kunnen communiceren wat onder 'werkzaamheden' wordt verstaan.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares