Verschillende maten Hillblock in 1 profiel


Om te optimaliseren in materiaalgebruik wordt de zuilhoogte op verschillende hoogtes op het talud bepaald. Dat betekent dat er verschillende hoogtes betonzuilen worden toegepast in 1 profiel. Bij een groot hoogte verschil bij toepassing van Hillblocks komt dan echter de voet van de laagste zuil in de uitholling van de hogere zuil te staan en kan zowel filter als uitwasmateriaal uitspoelen. Met een vloeibaar voegmiddel is dit probleem na plaatsing van de zuilen opgelost. Advies is om al bij het ontwerp hiermee rekening te houden en geen zuilen (Hillblocks) toe te passen met grote hoogte verschillen.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares