Bereikbaarheid schorren/slikken voor jonge vogels mogelijk maken


Tijdens de aanleg van de overlagingen werd een brief ontvangen van Vogelbescherming Nederland waarin werd beschreven dat een grove breuksteen overlagen problemen gaf voor vogels die op de dijk broeden en met hun jongen op het voorliggende slik foerageren. Dit probleem was nog niet eerder aan de orde geweest. Het Projectbureau antwoordde de brief en nodigde betrokkenen uit voor een bespreking. Om het voor de vogels mogelijk te maken om het slik te bereiken zijn verspreid over het werk voorzieningen getroffen, de grove breuksteen werd met fijnere steen overlaagd, die met gietasfalt werd ingegoten.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares