Tekortkoming kwaliteitsplan


Eén van de eisen uit het contract was het opstellen van een kwaliteitsplan. Hoewel dat nog niet klaar was, startte de aannemer toch met een aantal voorbereidende werkzaamheden. Daarbij vergat hij de contracteisen over het werken op het schor. Het projectbureau had er strenger op moeten toezien dat alle vereiste plannen en papieren in orde waren, voordat de aannemer aan het werk ging.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares