Duidelijker communiceren beperkte mogelijkheden transport kruin


Inlagen hebben een belangrijke functie voor verschillende soorten vogels. Eén van de mitigerende maatregelen is dat ter hoogte van de inlagen niet op de kruinen van de dijk gereden mag worden. Tijdens de uitvoering werd geconstateerd dat dit toch gebeurde. Het projectbureau had de aannemer hier extra op kunnen wijzen tijdens het startoverleg.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares