Beperkingen werkstrook beter communiceren


In maart werd geconstateerd dat buiten het werkgebied (in Natura-2000) werd gereden. Zware kranen lieten diepe sporen achter. In de toetsen stond duidelijk aangegeven dat de aannemer het gebied buiten de werkstrook niet mocht betreden. Het projectbureau had dit tijdens vergaderingen meer onder de aandacht kunnen brengen.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares