Planning en politiek


Als in een projectgebied plannen bestaan die politiek bestuurlijke besluitvorming vergen, kunnen die veel impact hebben op de looptijd van het project. Het is goed om hier rekening mee te houden.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares