Particulier eigendom


Het projectbureau ontdekte te laat dat een deel van de dijk particulier eigendom was. Het openstellen van het fietspad zat inmiddels definitief in het plan en was afgestemd met de omgeving. Vervolgens moest het projectbureau het plan om het fietspad open te stellen terugdraaien. Dit leidde tot teleurstelling bij één van de stakeholders (als ondernemer had hij een financieel belang bij de aanleg van het fietspad) en legde druk op de onderlinge verhoudingen. Als het projectbureau vanaf de ontwerpfase juist geïnformeerd was over mogelijke eigenaren op het dijktraject, had het rekening kunnen houden met de particuliere eigenaar en was het niet nodig geweest de plannen tussentijds de wijzigen.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares