Nader onderzoek loont


In is een geavanceerde toetsing uitgevoerd, bestaande uit een locatie bezoek, een getij meting en een stormmeting. Op basis van de voorspelling van de stabiliteit van de granieten steenzetting bij maatgevende omstandigheden wordt deze in zijn geheel afgekeurd. Dit bleek echter een te snel gemaakte conclusie. In 2001 is een gedetailleerde toetsing uitgevoerd, gebruikmakend van de meest recente informatie over de onderhavige glooiingen. In tegenstelling tot bij de eerder uitgevoerde geavanceerde toets heeft het Projectbureau het graniet op verschillende hoogtes op het talud getoetst, niet alleen ter hoogte van de bovengrens. Hieruit is geconcludeerd dat de graniet tenminste op de lagere delen van de glooiingen gehandhaafd kan worden. Hierna is de toetsing vrijgegeven om het nieuwe ontwerp te maken. In 2002 zijn door het projectbureau twee infiltratieproeven gehouden. Deze leidden niet tot conclusies dat de bekleding onvoldoende zou zijn.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares