Mechanisch zetten basalt


Het mechanisch zetten van basalt, ook op een gelijk filter, lijkt geen nadelige invloed op de klemming van de basalt te hebben. Het mechanisch zetten dient echter nog wel verder te worden ontwikkeld om als een volwaardig alternatief meegenomen te kunnen worden.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares