Voorkomen losse zetting betonzuilen


Tijdens controle op het werk werd geconstateerd dat op sommige plaatsen de basalton een te losse zetting had. Dit werd veroorzaakt door het niet goed aansluiten van verschillende sets betonzuilen. Er werden sets gebruikt van 0,96 m2 en 1,24m2. Over een strook van 75 meter x 0,5 meter werd de ruimte tussen de zuilen werd achteraf opgevuld met koudasfalt. In latere jaren werd dit probleem voorkomen door gebruik te maken van twee steun-sets met de rechte kant tegen elkaar.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares