Inkassing dijk onvoldoende schoongemaakt voor aanvullen


Bij het uitvoeren van oploopproeven op herstelde inkassingen in het bovenbeloop bleken er stenen in de klei te zitten. Nadere inspectie op andere dijkvakken leverde nog enkele locaties met ongewenste materialen op. De volgende mogelijke oorzaken werden geïdentificeerd:

  • De klei die wordt ontgraven en op de kruin wordt gezet, kan reeds puin bevatten.
  • De vrijkomende materialen en nieuwe materialen komen in contact met de kleilaag waarin de inkassing (die vaak dient als depot) is gemaakt.
  • Voorafgaand aan het aanvullen van de grond kunnen er resten materialen achter blijven als deze strook niet goed wordt opgeschoond.
  • Er kan moedwillig materiaal worden achtergelaten (vuilniszakken aangetroffen).
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares