Te grote inkassing in de dijk


Er is een ruime inkassing gemaakt tegen de kruin van de dijk. De directie geeft aan niet blij te zijn met de inkassing. Het is niet de bedoeling dat de aannemer zoveel ruimte in gebruik neemt. Er zal niet meer worden ontgraven tot aan de zandkern van de dijk. In het vervolg zal hier rekening mee worden gehouden.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares