Groefwier


Op een deel van het dijktraject stond groefwier. Omdat dit een bijzondere wiersoort is, voerde het projectbureau proeven uit om te onderzoeken of en op welke manier het dit wier kon behouden. Daaruit bleek dat groefwier zich herlokaliseert op nieuwe stenen, als de oude stenen met groefwier op de nieuwe stenen worden gelegd. Nadat het groefwier zich heeft geherlokaliseerd, kunnen de oude stenen verwijderd worden.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares