Contracttekst is leidend tov tekeningen


De helling is steiler aangelegd dan voorzien. De gerealiseerde helling is gelukkig dusdanig dat de glooiing bij de volgende toetsing goed is. De fout is in de hand gewerkt door een fout op de bestektekening. Deze fout is in eerste instantie een fout van de directie. De aannemer gaat hierbij echter niet vrijuit, de aannemer dient de directie te wijzen op fouten en onvolkomenheden. In het contract gaat conform UAV het bestek boven de tekeningen. De aannemer heeft zich niet gehouden aan de in het bestek voorgeschreven taludhelling. Aangezien er geen gevolgen zijn voor de veiligheid, zijn geen aanpassingen nodig. Doch laat dit een waarschuwing zijn voor de combinatie, waarbij beide aannemers in principe hoofdelijk aansprakelijk zijn en derhalve ieder de plicht hebben de opdrachtgever te waarschuwen voor onvolkomenheden.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares