Beter grondonderzoek


Achteraf concludeerde projectbureau Zeeweringen dat de uitvoering van het grondonderzoek beter had gekund. Waarschijnlijk werden er teveel grondmonsters samengevoegd tot één grondmonster, waardoor een vertekend beeld ontstond.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares