Beschadiging wegen


De aannemer voerde de extra vrijgekomen grond af naar een perceel dat buiten de transportroute lag. De weg naar het perceel was voorafgaand aan de dijkversterkingswerkzaamheden niet versterkt (dat gebeurt normaal gesproken wel met de wegen op de transportroute). Door de zware transporten ontstond schade aan de weg. Projectbureau Zeeweringen maakte afspraken met de wegbeheerder, waterschap Scheldestromen, over het herstel van de weg. Volgens deze afspraken herstelde het waterschap de schade en namen projectbureau Zeeweringen en de aannemer de kosten hiervan voor hun rekening.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares