Architect betrekken bij project


Bij de versterking van een waterkering in een bebouwde kom zoals in Breskens is het verstandig om al in een vroeg stadium een architect bij het proces te betrekken.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares