Betere controle op toepassing lavasteen


Bij oplevering constateerde het projectbureau dat het gietasfalt niet voldoende was afgestrooid met lavasteen. Er moest een minimale bedekking van 60% zijn, wat zeker niet het geval was. Veel lavasteen bleek weggespoeld, doordat het van tevoren niet was gewassen (stoffig lavasteen hecht slecht). Tijdens de ecologische eindcheck was dit niet opgemerkt door de traject-ecoloog. Het projectbureau had bij de mitigerende maatregelen en in de bestekvoorwaarden kunnen opnemen dat het lavasteen gewassen (in plaats van stofvrij) moest worden aangebracht. Daarnaast had de trajectecoloog tijdens de eindcontrole niet alleen moeten toetsen op de voorgestelde mitigerende maatregelen uit de toetsen, maar ook moeten letten op de ontwerpvoorwaarden die gerelateerd waren aan natuuraspecten.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares