Afdekken schor nagelaten


Voor de uitvoering van de werkzaamheden was voorzien in een 30 meter brede werkstrook. Voor de natuurbescherming was bepaald dat de aanwezige vegetatie afgedekt moest worden. Het ging hierbij om een hoog, enigszins verruigd grasland met enkele zoute planten, gekwalificeerd als zilt grasland. Het echte schor lag ver buiten de werkstrook. Bij de start van de werkzaamheden werd de hoge vegetatie echter niet afgedekt. De aannemer gaf aan dat hij dit in de hoeveelheid aan bepalingen over het hoofd had gezien en er bovendien het nut niet van inzag. Het projectbureau had dit kunnen voorkomen door het belang van deze maatregel toe te lichten.

HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares