Interpreteren toets
Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Interpreteren toets

Result = Controlerend orgaan toetsen VN, Waterschap Scheldestromen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Interpreteren toets

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Interpreteren toets

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Interpreteren toets

Result = Omgaan met verstoringen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Interpreteren toets

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Interpreteren toets

Result =

End Set VN link


Interpreteren toets

Bij toetsing van een primaire waterkering worden naast de eindscores volgens de toetsingsregels ook de kennis en ervaring van de beheerder over de betreffende kering meegewogen. De beoordeling leidt dus tot twee scores: de eindscore volgens de toetsingsregels én het beheerdersoordeel. Dit betekent dat de beheerder voor iedere waterkering (en deel daarvan) een beheerdersoordeel moet opstellen.

Indien de beheerder instemt met de eindscore volgens de toetsingsregels, kan volstaan worden met het overnemen hiervan als beheerdersoordeel zonder verdere onderbouwing. Bij afwijking moet een afweging worden gemaakt om tot de eindscore te komen. Bij een 'gedeeltelijk onvoldoende' oordeel kan de beheerder overgaan tot het nemen van maatregelen die het tekort aan gewenste veiligheid opheffen. Bij een score van 'onvoldoende' kan een extra toetsing plaatsvinden.HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares