IPM Technisch management

IPM Technisch management
Beschrijving
Overkoepelende context IPM, GT PBZ
Context type SituationFoto TM.jpg

Technisch management omvat het traject vanaf de inventarisatie van de dijk via toetsing tot en met het ontwerp. Vanuit Technisch Management worden ook de technische randvoorwaarden voor toetsing en ontwerp geformuleerd, zoals de golfrandvoorwaarden. Ook de toetsing van het opgeleverde werk valt onder Technisch Management.

Onderzoek en innovatie zijn de andere pijlers; hier worden rekenregels ontwikkeld, klein- en grootschalig onderzoek uitgevoerd en worden proeven op de dijk gedaan. Binnen Technisch Management wordt onderscheid gemaakt in de volgende werkprocessen:

  • Inventarisatie
  • Toetsing
  • Ontwerp
  • Revisetoetsing en overdracht

Om de processtappen te doorlopen, zijn verschillende randvoorwaarden nodig, waaronder de hydraulische randvoorwaarden. Voor elk dijkvak worden in detailadviezen de hydraulische randvoorwaarden, de golfbelastingen en de waterstanden, opgeleverd.

Conceptmap Technischmanagement

Hydraulische randvoorwaarden

Per dijkvak werd de golfbelasting bepaald. Bij Zeeweringen werd zo'n dijkvak zelfs nog opgeknipt in kleinere delen (vanwege bochten of een ander voorland) om een nauwkeuriger beeld op te kunnen leveren van de golfbelasting. De hydraulische randvoorwaarden werden per dijkvak in een detailadvies opgeleverd. Elk advies leverde de golfbelasting op voor verschillende bekledingen.

Inventarisatie

Inventarisatie was de eerste stap in het ontwerpproces. Hierbij werd alle informatie van de dijk verzameld, zowel op technisch vlak (bekleding en ondergrond), als op ecologisch (zie Omgevingsmanagement). Niet alleen de dijk werd geïnventariseerd, maar ook het voorland en de kreukelberm. Ook de benodigde randvoorwaarden voor de vervolgstappen werden in deze stap bepaald.

Toetsing

Tijdens de toetsing werd de toetsing van de beheerder gecontroleerd en aangevuld met nieuwe kennis en informatie. Ook werd hier de knoop doorgehakt over bekledingen die in de reguliere toetsing de score 'twijfelachtig' of 'nader onderzoek' kregen. De resultaten dienden als input voor het ontwerp.

Bij de toetsing werd de Handleiding Toetsing en Ontwerp gehanteerd. Als de toetsing geen duidelijke uitkomst gaf over een bekledingstafel, maar deze wel in te passen was in het nieuwe ontwerp, werd een geavanceerde toetsing uitgevoerd. De uitkomst van deze toetsing was uiteindelijk bepalend om de bekledingstafel goed- of af te keuren.

Ontwerp

Voor de bekledingen die onvoldoende scoorden, werd een vervangende bekleding ontworpen. Om alle berekeningen op de juiste wijze te maken, werd gebruik gemaakt van de landelijke leidraden en technische rapporten. Daarnaast zette projectbureau Zeeweringen een eigen Handleiding Toetsing en Ontwerp op waarin alle nieuwe kennis direct werd verwerkt.

Bij het ontwerpen werd naast veiligheid nadrukkelijk rekening gehouden met flora en fauna en met de omgeving. De keuze van de bekleding werd dan ook gedaan met een uitgebreid Keuzemodel waarin alle aspecten (van beheer via flora en fauna tot en met uitvoering en hergebruik) werden afgewogen.

Revisietoetsing en overdracht

De laatste stap voorafgaand aan de overdracht aan de beheerder was de toetsing van het uitgevoerde werk. De gegevens van de uitgevoerde werkzaamheden werden door de aannemer aangeleverd. De werkelijke dijk werd dan voor de komende 50 jaar getoetst.
De View-Navigation (VN) pagina's.


De opbouw van deze context.

  • Subcontexten
  • Actor
  • Practices & Experiences
  • Elementen
  Type
Hydraulische randvoorwaarden TM Belief
  • Links tussen elementen
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares