Hydraulische randvoorwaardenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Hydraulische randvoorwaarden Yvo

Result = IPM Technisch management VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Hydraulische randvoorwaarden Yvo

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Hydraulische randvoorwaarden Yvo

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Hydraulische randvoorwaarden Yvo

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Hydraulische randvoorwaarden Yvo

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Hydraulische randvoorwaarden Yvo

Result =

End Set VN link
Golfmetingen

De golfbelastingen vormen de basis voor al het werk dat projectbureau Zeeweringen verricht. Ze zijn nodig bij zowel de toetsing, het ontwerp als de revisietoetsing; dus gedurende het hele traject. Zeeweringen laat in nauw overleg met specialistische bureaus en Deltares de hydraulische ontwerp belastingen bepalen. De golfbelastingen op de dijk worden met de computersimulatieprogramma’s Swan en WindWater bepaald. Per dijkvak wordt de situatie bekeken en wordt bepaald welke onderdelen (bv dammetjes) wel of niet worden meegenomen bij het bepalen van de golven. De golfbelasting wordt voor verschillende typen bekleding apart bepaald; elke type bekleding reageert namelijk anders op een combinatie van de golfhoogte en de golfperiode. Omdat het ontwerpgolven betreft wordt 50 jaar vooruit gekeken, dat betekent dus ook dat er een inschatting gemaakt moet worden van de bodem zoals die er over ca. 50 jaar bij ligt. Om te zorgen voor een consistente aanpak is de werkwijze door het projectbureau vastgelegd in een kookboek.

'Kookboek' bepalen hydraulische belastingen:

Adviezen

Alle adviezen worden in de vorm van een rapport per dijkvak opgeleverd. Een totaal overzicht van alle adviezen is weergegeven op de overzichtskaart hydraulische randvoorwaarden Oosterschelde en Westerschelde.

Hindcasts

De modellen worden regelmatig geijkt aan werkelijke stormen die voorkomen in Zeeland. Deze zogenaamde hindcasts (tegenstelling van forecasts (voorspellingen), dus eigenlijk terugblikken) leveren de input voor correcties van de modellen.

Bodem- en schorprognoses

Voor de golfbelasting is ook de bodemligging een belangrijke input. De toe- en afname van schorren, slikken en platen wordt zo goed mogelijk meegenomen bij het bepalen van de krachten van de golven op de dijk. Zeker in de Oosterschelde wordt de bodem regelmatig gemonitord in het kader van het project Zandhonger. Deze monitoring wordt door projectbureau Zeeweringen gebruikt om een prognose op te stellen voor de komende 50 jaar.

Oosterschelde kering

De Oosterschelde kering vormt een belangrijke barrière voor hoogwater en voor golven. De invloed van de kering op de golven in de Oosterschelde is dan ook verschillende malen bestudeerd.

Lessons Learned

Op basis van de jarenlange ervaring met het opstellen van hydraulische (ontwerp)randvoorwaarden is de Handreiking voor het afleiden van ontwerpwaterstanden en golfcondities opgesteld.

Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares