Handreiking Dijkbekledingen


Context VN set links: model = Handreiking Dijkbekledingen


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Handreiking Dijkbekledingen

Result =

End Set VN linkHandreiking dijkbekledingen.jpg

Deze Handreiking Dijkbekledingen is opgesteld om de meest recente kennis, de state-of-theart, vast te leggen over de in Nederland meest voorkomende typen dijkbekledingen. Die kennis kan gebruikt worden voor het ontwerp, de toetsing en het beheer en onderhoud ervan. Het betreft een vastlegging van de kennis over bekledingen op dijken, oevers en boezemkaden met als hoofdfunctie de bescherming tegen hoogwater, golven en stroming.

Deze handreiking is in principe bedoeld voor dijkbekledingen op primaire waterkeringen (in Nederland), maar kan ook nuttig gebruikt worden in geval van bekledingen op andere typen dijken of oevers.

Het rapport bevat ook criteria om het toepassen van nieuwe materialen als dijkbekleding mogelijk te maken (ondersteuning innovaties). Aanleiding voor het opstellen van deze handreiking is enerzijds de noodzaak om de actuele kennis publiek bekend en toegankelijk te maken en anderzijds om de behoefte van het bedrijfsleven (innovators) en de beheerders van de waterkeringen te helpen aan een gids voor het ontwikkelen en accepteren van nieuwe (innovatieve) dijkbekledingstypen.

Status

Dit rapport is uitgegeven als ‘Handreiking’ vanwege het feit dat op het moment van publiceren veel veranderingen plaats vinden.

  • Ontwikkeling nieuw toetsinstrumentarium, gebaseerd op overstromingskansen (in het programma WTI);
  • Herstructurering van de ENW Leidraden en Technische rapporten;
  • Ontwikkeling Ontwerpinstrumentarium.

De kennis in dit rapport heeft een kwaliteitsborging- en acceptatietraject gehad met de betrokkenheid van ENW (op dit moment wordt ook nog commentaar van ENW verwerkt).
Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares