Habitatvoorwaarden van oestersSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Habitatvoorwaarden oesters

Result = Sedimentatieprocessen en habitat van oesters VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Habitatvoorwaarden oesters

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Habitatvoorwaarden oesters

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Habitatvoorwaarden oesters

Result = Habitatvoorwaarden biobouwer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Habitatvoorwaarden oesters

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Habitatvoorwaarden oesters

Result =

End Set VN linkRestauratie van schelpdierhabitats en die van oesters in het bijzonder zijn meestal uitgevoerd om de commerciële en recreatieve productie van schelpdieren te bevorderen. In de laatste jaren echter worden de ecosysteemdiensten van oesters in de restauratieprojecten erkend en leiden de projecten tot het herstellen van het natuurlijk kapitaal dat in staat is om zowel de visserij als een gezond natuurlijk ecosysteem in stand te houden (Brumbaugh et al., 2006). Er wordt bijvoorbeeld van uitgegaan dat de productie van rifbewonende vissen en schaaldieren beperkt worden door de aanwezigheid van oesterriffen in het Zuidoosten van de Verenigde Staten (Peterson et al., 2003).

Coen and Luckenbach (2000) formuleren zes voorwaarden voor een succesvol restauratieproject: (1) voldoende driedimensionaal materiaal dat een substraat voor de oesters levert, (2) op plaatsen met een voldoende aanvoer van oesterlarven, (3) goede waterkwaliteit, (4) beperking van oogstmethodes die de habitat beschadigen, (5) beperking van oogstmethodes die de populatie overexploiteren, en (6) aanwezigheid van voldoende oudere exemplaren oesters die het mogelijk maken dat er ziekteresistente stammen zullen ontstaan (zie ook de tabel).

Tabel: Bronnen en oorzaken van stress die oesterrestauratie limiteren en de strategieën om deze beperkingen op te heffen (Brumbaugh et al., 2006; Lenihan and Peterson, 2004; Powers et al., 2009; Coen and Luckenbach, 2000).
Bronnen van stress Oorzaken Strategieën voor restauratie
Mortaliteit door visserij Overmatige vangst en destructieve vismethoden Vangstvrije gebieden of reservaten: vermindert ook de invloed op de vangst van andere benthische soorten (Powers et al., 2009). Verminderen of veranderen van de visserij: toestaan van de vangst van de niet-inheemse soorten, terwijl de inheemse soorten beschermd worden of het gebruik van minder destructieve vistechnieken (handmatig scheppen (tonging) of duiken in plaats van dreggen (Lenihan and Peterson, 2004)).
Habitatlimitatie Verandering, achteruitgang en verlies van oesterhabitats Constructie van driedimensionale riffen, gemaakt van oesterschelpen of stenen. Op grote schaal plaatsen van schelpen of schelpdelen op de bodem.
Beperkte aanvoer van larven Te grote aanwezigheid van predatoren, te veel visserijdruk, slechte waterkwaliteit, ziekten of parasieten zoals Perkinsus marinus en Haplosporidium nelsoni Voeg extra volwassen oesters toe aan de populatie om broedval te verhogen
  • Houd rekening met genetische diversiteit
  • Verminder de invloed van predatie

Plaats de restauratielocatie in een gebied waarvan de saliniteit lager of hoger is dan het optimum van het organisme dat ziekte veroorzaakt.

Visserijvrije gebieden lijken de ontwikkeling te bevorderen van ziektetolerante rassen (Coen and Luckenbach, 2000).
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares