Wet- en regelgevingSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Wet- en regelgeving

Result = GVZM Het Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Wet- en regelgeving

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Wet- en regelgeving

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Wet- en regelgeving

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Wet- en regelgeving

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Wet- en regelgeving

Result =

End Set VN link


Natura 2000

Binnen het Volkerak-Zoommeer liggen twee Natura 2000-gebieden, te weten het Krammer-Volkerak en het Zoommeer. Het Krammer-Volkerak en het Zoommeer zijn aangewezen respectievelijk aangemeld als speciale beschermingszone in het kader van de Vogel- en (in het geval van het Krammer-Volkerak) Habitatrichtlijn.

Figuur 1: Conceptbegrenzing van het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak (gele arcering). (Arcadis 2009).

Het Krammer-Volkerak (6.080 ha) is als Natura 2000-gebied (nummer 114) begrensd onder zowel de Habitat- als de Vogelrichtlijn. De begrenzing van het gebied door de aanwijzing als Vogelrichtlijngebied en de begrenzing door de aanmelding als Habitatrichtlijngebied komen grotendeels overeen, in detail zijn er subtiele afwijkingen tussen deze begrenzingen. Daarnaast is een gedeelte van het Natura 2000-gebied aangewezen als Beschermd- en Staatsnatuurmonument (1988, onder de Natuurbeschermingswet 1968). Met de toekomstige aanwijzing als Natura 2000-gebied zal naar een eenduidige begrenzing worden gestreefd. In figuur 1 is de (concept)begrenzing van het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak weergegeven (RWS 2012).

Figuur 2: Conceptbegrenzing van het Natura 2000-gebied Zoommeer (gele arcering) (Arcadis 2009).

Het Zoommeer (1.053 ha) is als Natura 2000-gebied (nummer 120) begrensd onder de Vogelrichtlijn. De begrenzing van het gebied op grond van de aanwijzing als Vogelrichtlijngebied komt geheel overeen met de conceptbegrenzing van het Natura 2000-gebied. Daarnaast is een deel van het Zoommeer, samen met de Schorren aan de Eendracht, aangewezen als beschermd natuurmonument. In figuur 2 is de (concept)begrenzing van het Natura 2000-gebied Zoommeer weergegeven (RWS 2012).

Kernopgaven en instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000

De kernopgave voor het Krammer-Volkerak als onderdeel van het Natura 2000-landschap ‘Noordzee, Waddenzee en Delta’, is:

  • 1.13: behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal voortplantingshabitat voor bontbekplevier, strandplevier, kluut, dwergstern en visdief;
  • 1.17: behoud habitat broedvogels als dwergstern, visdief, lepelaar en foerageergebied voor ganzen.

De kernopgave voor het Zoommeer als onderdeel van het Natura 2000-landschap ‘Noordzee, Waddenzee en Delta’, is:

  • 1.12: behoud en herstel ongestoorde hoogwatervluchtplaatsen;
  • 1.19: behoud en ontwikkeling van kwaliteit binnendijkse brakke gebieden voor broedvogels (kluut) en als hoogwatervluchtplaats.

Voor het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak gelden instandhoudingsdoelstellingen voor vijf habitattypen, één soort uit de Habitatrichtlijn en 35 soorten uit de Vogelrichtlijn (niet-broedvogels en broedvogels). Voor het Natura 2000-gebied Zoommeer gelden instandhoudingsdoelstellingen voor zestien soorten uit de Vogelrichtlijn (niet-broedvogels en broedvogels).

Zie voor meer informatie over de verschillende soorten: Arcadis (2009), hoofdstuk 4.2

Flora- en faunawet

In en rond het Volkerak-Zoommeer komt een aantal door de Flora- en faunawet beschermde planten en dieren voor. Het gaat om de volgende soortgroepen: vaatplanten, vissen, broedvogels, grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, amfibieën en reptielen, insecten.

Zie voor meer informatie en de soortenlijsten: Arcadis (2009), hoofdstuk 4.3.

Nationaal Natuur Netwerk (voorheen ecologische hoofdstructuur)

Binnen de nationale Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is het Volkerak-Zoommeer begrensd als EHS grote wateren. Deze EHS is nader begrensd en uitgewerkt in het beleid (natuurgebiedsplannen) van de drie provincies waarbinnen het Volkerak-Zoommeer ligt. Het grootste deel van het Volkerak-Zoommeer valt binnen de grenzen van de provincie Zeeland. In het natuurbeleidsplan van 2009 is de zuidelijke punt van het Volkerak-Krammer begrensd als natuurdoeltype moeras/schor en is een aantal kleine gebieden langs het Zoommeer en de Eendracht aangewezen als natuurgrasland. Het water zelf is geclassificeerd als Delta-water. Het Krammer-Volkerak is aangewezen als een grote natuurlijke eenheid, waar de nadruk dient te liggen op natuurlijke processen (Anon. 2009). Binnen de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur van de Provincie Zuid-Holland is het noordelijk deel van het Krammer-Volkerak begrensd als natuur- en waternatuurgebied. Hierbinnen komen de biotopen gras, kleine wateren, grote wateren en kleine stukjes bos voor. De Provincie Noord-Brabant heeft delen langs de rand van het Volkerak-Zoommeer aangewezen als Groene Hoofdstructuur natuur (GHS-natuur) en een kleiner deel als Agrarische Hoofdstructuur landschap. Daarnaast is de verbinding Zoommeer-Eendracht-Volkerak aangemerkt als een robuuste verbindingszone (RWS 2012).

Waterwet

De waterwet heeft als doel het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen. In de wet is onder meer de toetsing van en normering voor primaire waterkeringen geregeld. Noodzakelijke verbeteringen die hieruit voortvloeien worden opgenomen in het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP). In het plangebied zijn versterking van dijken langs het Haringvliet en het Hollands Diep en aanpakken van het knelpunt Voorstraat bij Dordrecht onderdeel van dit programma (Min. Infrastructuur en Milieu 2014).

Kaderrichtlijn water (KRW)

Hieronder vallen ook de stroomgebiedbeheerplannen voor de Maas (onder meer Krammer-Volkerak) en de Schelde (onder meer Grevelingen en Zoommeer-Eendracht) bij horen. Deze wateren hebben allemaal het stempel ‘sterk veranderd’ gekregen. Doel van de beheerplannen is het bereiken van een ‘goed ecologisch potentieel’, uitgaande van de huidige waterhuishoudkundige situatie.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares