Wet- en regelgeving GrevelingenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Wet- en regelgeving Grevelingen

Result = GVZM Het Grevelingenmeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Wet- en regelgeving Grevelingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Wet- en regelgeving Grevelingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Wet- en regelgeving Grevelingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Wet- en regelgeving Grevelingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Wet- en regelgeving Grevelingen

Result =

End Set VN link
Voor wateren in beheer bij het Rijk heeft Rijkswaterstaat (RWS) een Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 opgesteld. Het beheerplan speelt een voorname rol bij de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water. Het Programma Rijkswateren 2010-2015 dat als bijlage dient van het beheerplan geeft vorm aan de verplichtingen die voortvloeien uit de KRW. Het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren ontleent zijn informatie aan de zogenoemde brondocumenten. Het brondocument bevat op het niveau van het (individuele) oppervlaktewaterlichaam de relevante KRW-gegevens. Rijkswaterstaat heeft voor de Grevelingen ook een brondocument opgesteld. Het brondocument geeft een overzicht van de huidige situatie van het waterlichaam, de maatregelen en de doelen die met de maatregelen worden nagestreefd (Maas en Oorthuijsen, 2012).

De door het NIOZ ontwikkelde Benthic Ecosystem Quality Index (BEQI) wordt gebruikt om het benthos te classificeren in het kader van de KRW (Van Hoey et al. 2007).
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares