Waterbeheer van het stagnante Grevelingenmeer



Set VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Waterbeheer van het stagnante Grevelingenmeer

Result = GVZM Het Grevelingenmeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Waterbeheer van het stagnante Grevelingenmeer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Waterbeheer van het stagnante Grevelingenmeer

Result = ZWD Plannen en onderzoeken over de ZW-Delta VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Waterbeheer van het stagnante Grevelingenmeer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Waterbeheer van het stagnante Grevelingenmeer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Waterbeheer van het stagnante Grevelingenmeer

Result =

End Set VN link

















Door het wegvallen van getij is een gebrek aan zuurstof in de dieper gelegen delen van het water in het Grevelingenmeer één van de belangrijkste zorgpunten geworden. Door de afsluiting van de Grevelingen met de Noordzee verdween de dynamiek in het gebied. Zo neemt het zuurstofgebrek in de diepere delen van de Grevelingen de laatste jaren toe. Zuurstofloze condities komen het hele jaar voor in diepe putten en breiden zich vooral in de zomer uit naar ondiepere delen van het meer. Dit leidt in toenemende mate tot problemen met betrekking tot water- en natuurkwaliteit (Anon. 2012).

Kerndocumenten

De onderstaande rapporten geven een goede beschrijving watersysteem van het Grevelingenmeer, zijn problematiek en de voorgestelde oplossingsrichtingen:

 • De nieuwe digitale systeemrapportage van het Grevelingenmeer (Anon. 2020). Deze rapportage heeft een bredere reikwijdte dan de hieronder genoemde rapportage, omdat nadrukkelijk het beheer van de droogvallende natuurdelen ofwel ‘bovenwaternatuur’ betrokken wordt, dat onder de verantwoordelijkheid valt van SBB. Ook geeft ze meer inzicht in de relaties tussen water en land en tussen buitendijkse en binnendijkse gebieden.
 • Het bekkenrapport Grevelingenmeer: meer kwetsbaar? (Wetsteijn 2011) geeft een beschrijving van de ecologische ontwikkelingen van de periode 1999 t/m 2008-2010 in vergelijking met de periode 1990 t/m 1998.
 • In de milieueffectrapportage bij de MIRT-verkenning (Nieuwkamer 2012) zijn vijf alternatieven met elkaar vergeleken die ontwikkeld zijn om antwoord te geven op vijf opgaven waarvoor het gebied van de Grevelingen gesteld staat, te weten: klimaatveiligheid, waterkwaliteit, getijdecentrale, ontwikkeling van toerisme en natuurdoelstellingen.
 • De conclusies en resultaten van de MIRT-verkenning (Anon. 2012).

Achtergronddocumenten

 • Het rapport Waterbeheer Grevelingenmeer 1980-1990 (Holland 1991) evalueert de ontwikkelingen van het watersysteem in de aangegeven periode. Een van de conclusies is dat het effect van stratificatie beperkt gebleven tot een aanvaardbaar geachte omvang. Met dat effect wordt zuurstofloosheid in de diepe delen van het meer bedoeld en het daarmee overeenkomend bodemoppervlak.
 • Wattel (1996) beschrijft de ontwikkelingen van het watersysteem voor de jaren 1990-1995.
 • Het bekkenrapport Grevelingen van kwetsbaar naar weerbaar? (Hoeksema, 2002) geeft een overzicht van de ontwikkelingen tot 2001;
 • Het waterbeheer voor de jaren 1999 – 2003 wordt beschreven in het Waterbeheersplan 1999-2003 (Hoekstra 1999).
 • De autonome ontwikkelingen tot het jaar 2008 worden beschreven in de notitie van Bouma et al. (2008);
 • De feiten over het Grevelingenmeer worden samengevat in de Factsheet Grevelingen (Anon. 2015).
 • Het rapport Verkenning van het begrip Milieugebruiksruimte (Thörig 1996) gebruikt het Grevelingenmeer als casestudie om de toepassingsmogelijkheden van het begrip milieugebruiksruimte uit te werken.



Referenties
GVZM Verkenning en planvorming Volkerak-Zoommeer VN GVZM Opstellen rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer VN GVZM Verkenning Grevelingen VN GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN GVZM Economische waarde van het watersysteem VN GVZM Stratificatie van de waterkolom VN GVZM Slibgehalte op de bodem VN GVZM Peilbeheer Grevelingen VN GVZM Zuurstofgehalte nabij bodem VN GVZM Ontstaan van witte bacteriematten VN GVZM Ontwikkeling van bodemdieren VN GVZM Ontwikkeling van oevers en eilanden VN GVZM Ontwikkeling broedvogelpopulatie VN GVZM Beheersmaatregelen VN GVZM Ontwikkeling van macroalgen VN GVZM Ontwikkeling van zeegras VN GVZM Nutriënten VN GVZM Zoutgehalte VN GVZM Ontwikkeling van microalgen VN GVZM Doorzicht Grevelingen VN GVZM Ontwikkeling van de vispopulatie VN GVZM Ontwikkeling populatie watervogels VN GVZM Ontwikkeling habitatrichtlijnsoorten VN GVZM Chlorofyl VN GVZM Ontwikkeling waterkwaliteit en natuurwaarde van de Grevelingen VN GVZM Recreatieve en toeristische activiteiten VN GVZM Waterbeheer van het stagnante Grevelingenmeer VN GVZM Doelstelling waterbeheer Grevelingen VN GVZM Wet- en regelgeving Grevelingen VN GVZM Het Grevelingenmeer VNGVZM Grevelingen V20201126
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares