Verkenning en planvorming Volkerak-ZoommeerSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Verkenning en planvorming Volkerak-Zoommeer

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Verkenning en planvorming Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Verkenning en planvorming Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Verkenning en planvorming Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Verkenning en planvorming Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Verkenning en planvorming Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN link
Figuur 1: Overzichtskaart van het gebied. Zie voor een vergroting van het plangebied hier (RWS 2004).

Om een oplossing te vinden voor de waterkwaliteitsproblemen van het Volkerak Zoommeer heeft er een verkenning en planvorming plaatsgevonden die in 2002 zijn gestart en in 2012 zijn afgerond.

Quick scan planstudies

Rijkswaterstaat heeft in 2008 een quick scan uitgevoerd om de consequenties voor de waterbeweging bij (combinaties van) ingrepen in de waterhuishouding van het VZM te onderzoeken. Het ging daarbij om de Planstudie Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer, de Planstudie Waterberging Volkerak-Zoommeer en de Rijn-Schelde corridor scheepvaart. De studie had tot doel om inzicht te verschaffen in consequenties van ingrepen in het beheer van het Volkerak-Zoommeer ten behoeve van de drie planstudies. Dit inzicht moest het verdere proces van de (afstemming tussen) planstudies ondersteunen (Werkman en Zetten 2008).Referenties
GVZM Doelstelling verkenning VN GVZM Verkennen van oplossingsrichtingen Volkerak-Zoommeer VN GVZM Kansrijke oplossingsrichtingen VN GVZM Maken startnotitie VN GVZM Milieueffectrapportage (m.e.r.) VN GVZM Maatschappelijke kosten- en batenanalyse VN GVZM Projectnota waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer VN GVZM Ontwerp-MilieuEffectRapport (Ontwerp-MER) VN GVZM Uitvoeren planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer VN GVZM Doelstelling planstudie VN GVZM Scenariostudie Markiezaatsmeer en Binnenschelde VN GVZM Verkenning en planvorming Volkerak-Zoommeer VN GVZM Afbakening van de rijksstructuurvisie VN GVZM Formuleren rijksstructuurvisie VN GVZM MER Grevelingen Volkerak-Zoommeer VN GVZM Maatschappelijke kosten-batenanalyse VN GVZM Natuureffectstudie VN GVZM Beoordeling door commissie voor de m.e.r. VN GVZM Aanvulling op MER maken VN GVZM Onderliggende studies VN GVZM Opstellen rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer VN GVZM Uitvoeren MIRT-verkenning Grevelingen VN GVZM Opstellen milieueffectrapport MIRT-verkenning VN GVZM Kosten- en batenanalyse uitvoeren VN GVZM Relevante studies en rapporten VN GVZM Maatschappelijk draagvlak verkrijgen VN GVZM Verkenning Grevelingen VN GVZM Doelstelling rijksstructuurvisie VN GVZM Waterberging in Volkerak-Zoommeer VN GVZM Watervraagstukken en de alternatieven VN GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN GVZM Wet- en regelgeving VN GVZM Relevante programmas VN GVZM Waterbeheer van het stagnante Grevelingenmeer VN GVZM Het Grevelingenmeer VN GVZM Waterbeheer van het zoete Volkerak-Zoommeer VN GVZM Het Volkerak-Zoommeer VN Beheer van watersystemen VNGVZM visie V20180126
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares