Verkenning GrevelingenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Verkenning Grevelingen

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Verkenning Grevelingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Verkenning Grevelingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Verkenning Grevelingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Verkenning Grevelingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Verkenning Grevelingen

Result =

End Set VN linkOp 11 november 2009 heeft het Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT (=Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) besloten een verkenning te starten naar de kansen voor kwaliteitsverbetering van de Grevelingen (Anon. 2012). Er zijn vijf met elkaar samenhangende ontwikkelingen die de basis vormen voor de verkenning:

  1. Klimaatverandering: de toekomstige functie van het Volkerak-Zoommeer voor de noodopvang voor grote hoeveelheden rivierwater wordt krachtiger wanneer ze wordt gecombineerd met een open verbinding met de Grevelingen. Vervolgens wordt de calamiteitenfunctie van de Grevelingen weer effectiever wanneer er een doorlaat komt in de Brouwersdam waardoor het water kan afvloeien naar de Noordzee. Bovendien kan de te realiseren getijcentrale mogelijk als gemaal worden benut om de bergingscapaciteit te vergroten en het water versneld af te voeren.
  2. Waterkwaliteit: de waterkwaliteit van de Grevelingen verslechtert. Dit is van invloed op de natuurkwaliteiten, maar zal ook van invloed zijn op de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van dit belangrijke gebied.
  3. Duurzame energie: Het realiseren van een getijcentrale draagt bij aan de nationale en regionale doelstellingen ten aanzien van duurzame energie.
  4. Regionale ontwikkeling: de creatie van een vaarverbinding biedt kansen voor een substantiƫle recreatief-toeristische gebiedsontwikkeling op en rond de Brouwersdam. Deze kansen zouden nog groter kunnen worden, wanneer een (open) verbinding met het Volkerak-Zoommeer wordt gerealiseerd.
  5. Natuurontwikkeling: het terugbrengen van getij en de open verbinding tussen Volkerak-Zoommeer en Grevelingen leidt tot nieuwe getijnatuur in de Grevelingen. Dit kan van betekenis zijn voor natuurdoelstellingen (Natura 2000) voor de hele Delta. Bovendien biedt de robuustheid van de herstelde dynamiek kansen voor uiteenlopende vormen van medegebruik.Referenties
GVZM Doelstelling verkenning VN GVZM Verkennen van oplossingsrichtingen Volkerak-Zoommeer VN GVZM Kansrijke oplossingsrichtingen VN GVZM Maken startnotitie VN GVZM Milieueffectrapportage (m.e.r.) VN GVZM Maatschappelijke kosten- en batenanalyse VN GVZM Projectnota waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer VN GVZM Ontwerp-MilieuEffectRapport (Ontwerp-MER) VN GVZM Uitvoeren planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer VN GVZM Doelstelling planstudie VN GVZM Scenariostudie Markiezaatsmeer en Binnenschelde VN GVZM Verkenning en planvorming Volkerak-Zoommeer VN GVZM Afbakening van de rijksstructuurvisie VN GVZM Formuleren rijksstructuurvisie VN GVZM MER Grevelingen Volkerak-Zoommeer VN GVZM Maatschappelijke kosten-batenanalyse VN GVZM Natuureffectstudie VN GVZM Beoordeling door commissie voor de m.e.r. VN GVZM Aanvulling op MER maken VN GVZM Onderliggende studies VN GVZM Opstellen rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer VN GVZM Uitvoeren MIRT-verkenning Grevelingen VN GVZM Opstellen milieueffectrapport MIRT-verkenning VN GVZM Kosten- en batenanalyse uitvoeren VN GVZM Relevante studies en rapporten VN GVZM Maatschappelijk draagvlak verkrijgen VN GVZM Verkenning Grevelingen VN GVZM Doelstelling rijksstructuurvisie VN GVZM Waterberging in Volkerak-Zoommeer VN GVZM Watervraagstukken en de alternatieven VN GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN GVZM Wet- en regelgeving VN GVZM Relevante programmas VN GVZM Waterbeheer van het stagnante Grevelingenmeer VN GVZM Het Grevelingenmeer VN GVZM Waterbeheer van het zoete Volkerak-Zoommeer VN GVZM Het Volkerak-Zoommeer VN Beheer van watersystemen VNGVZM visie V20180126
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares