VerblijftijdSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Verblijftijd

Result = GVZM Het Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Verblijftijd

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Verblijftijd

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Verblijftijd

Result = GVZM Waterbeheer van het zoete Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Verblijftijd

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Verblijftijd

Result =

End Set VN link


De verblijftijd van het water is een belangrijke parameter in relatie tot de blauwalgenontwikkeling. De huidige kennis laat zien dat bij een verblijftijd korter dan circa dertig dagen er minder kans is op explosieve groei van blauwalgen (Verspagen et al., 2005).
Momenteel wordt het Volkerak-Zoommeer niet actief doorgespoeld om de verblijftijd te verkorten, maar alleen ten behoeve van het handhaven van de chloridenorm van 450 mg/l en voor de peilbeheersing. Dit is mede afhankelijk van afvoer Brabantse rivieren. Het beheer is erop gericht zo min mogelijk water in te laten met het oog op het beperken van de inlaat van microverontreinigingen.

Figuur 1: Jaargemiddelde aanvoer- en doorvoerdebieten naar het Volkerak-Zoommeer en resulterende verblijftijden (RWS 2012).

De jaargemiddelde verblijftijd van het Krammer-Volkerak varieert tussen 110 en bijna 200 dagen, van het Zoommeer tussen 40-125 dagen. In voor- (juni) en nazomer (oktober) kan de verblijftijd in beide meren oplopen tot ver boven de 200 dagen; in de echte zomermaanden wordt de verblijftijd gereduceerd door extra wateraanvoer vanuit het Hollandsch Diep (RWS 2012).
In 2001 heeft Rijkswaterstaat onderzocht wat de gevolgen van verschillende doorspoelregimes op de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer. In deze studie daalde de verblijftijd tot 14 -21 dagen. Een van de conclusies was dat de import van (verontreinigd) zwevend stof vanuit het Hollandsch Diep zou gaan toenemen (Boers et al. 2001). Er is ook een risicoanalyse gemaakt van het doorspoelen met rivierwater. Een van de conclusies van de risicoanalyse was dat doorspoelen niet geschikt is als structurele beheersmaatregel vanwege de negatieve effecten, met name de overschrijding van de water- en waterbodemkwaliteitsnormen (De Weger en Jaeger 2001).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares