Uitvoeren MIRT-verkenning GrevelingenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Uitvoeren MIRT-verkenning Grevelingen

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Uitvoeren MIRT-verkenning Grevelingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Uitvoeren MIRT-verkenning Grevelingen

Result = GVZM Relevante studies en rapporten VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Uitvoeren MIRT-verkenning Grevelingen

Result = GVZM Verkenning Grevelingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Uitvoeren MIRT-verkenning Grevelingen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Uitvoeren MIRT-verkenning Grevelingen

Result =

End Set VN link
Figuur 1: Overzicht van de voorgestelde maatregelen van de MIRT-verkenning (Nieuwkamer 2012).

De MIRT-Verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) heeft geleid tot informatie die besluiten mogelijk maakt voor vijf grote ingrepen (figuur 1):

 1. Een nieuwe en grotere doorlaat in de Brouwersdam voor het gecontroleerd terugbrengen van het getij op de Grevelingen;
 2. Een doorlaat op de Brouwersdam kan worden gecombineerd met een getijcentrale, die eventueel ook kan dienen als gemaal voor het afvoeren van grote hoeveelheden rivierwater;
 3. Een verbinding in de Grevelingendam voor het vergroten van de waterberging van Zuidwest Nederland;
 4. Een vaarverbinding waardoor het Grevelingenmeer rechtstreeks wordt verbonden met de Noordzee;
 5. De ingebruikname van de Flakkeese Spuisluis.

Alternatieven en bouwstenen

De ingrepen kunnen met elkaar worden gecombineerd om tot een integrale oplossing te komen voor de Grevelingen. Deze integrale oplossing heeft geresulteerd in vijf mogelijke alternatieven, die allemaal een andere samenstelling van de verschillende bouwstenen hebben (zie tabel 1). De alternatieven zijn samengesteld uit bouwstenen:

 1. Bouwsteen Waterkwaliteit en Energie: doorlaatmiddel Brouwersdam met getijdencentrale;
 2. Bouwsteen Waterkwantiteit: doorlaat Grevelingendam met bergingsregime;
 3. Bouwsteen Recreatie en Toerisme: vaarverbinding tussen de Grevelingen en de Noordzee voor de recreatievaart, al dan niet met een doorlaat met of zonder brug in de Grevelingendam;
 4. Flakkeese Spuisluis. In de MIRT Verkenning Grevelingen wordt onderzocht in hoeverre ingebruikname van de Flakkeese Spuisluis meerwaarde biedt ten opzichte van het (eventueel) terugbrengen van getij in de Grevelingen;
 5. Kunstmatige waterbeweging kan de stratificatie van de waterkolom verminderen en zo de zuurstofproblematiek verminderen.
 6. Bouwsteen Ontwikkelingsruimte: Ontwikkelingsperspectief voor natuur, recreatie en toerisme, visserij en overige gebruiksfuncties. Het (beperkt) terugbrengen van de getijdendynamiek, het verbeteren van waterkwaliteit, het versterken van duurzaamheid en toegankelijkheid van de Grevelingen bieden mogelijkheden voor ontwikkeling van functies als natuur, recreatie, schelpdiervisserij. De wijze waarop deze ontwikkelingsruimte (actief) wordt benut is een belangrijke bouwsteen voor de ontwikkeling van alternatieven.
Tabel 1: Overzicht van de alternatieven van de MIRT-verkenning Grevelingen (Anon. 2012).
Alternatieven (hor.)-Bouwstenen (vert.) 0 referentie 1 duurzaam, veilig en vooruit bij een zout Volkerak-Zoommeer 2 duurzaam, veilig en vooruit bij een zoet Volkerak-Zoommeer 3 Grevelingen gebieds-ontwikkeling 4 Water-berging Greve-lingen 5 Grevelingen effect-bestrijding
Flakkeese spuisluis Ja Nee Nee Nee Ja Ja
Doorlaatmiddel Brouwersdam en getijcentrale Nee Ja Ja Ja Nee Nee
Recreatievaartverbinding Nee Ja Ja Ja Nee Nee
Doorlaat Grevelingendam Nee Ja, open Ja, afsluitbaar Nee Ja, afsluitbaar Nee
Kunstmatige waterbeweging Nee Nee Nee Nee Nee Ja
Ontwikkelingsruimte Nee Ja Ja Ja Nee JaReferenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares