ScheepvaartSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Scheepvaart

Result = GVZM Het Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Scheepvaart

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Scheepvaart

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Scheepvaart

Result = GVZM Waterbeheer van het zoete Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Scheepvaart

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Scheepvaart

Result =

End Set VN link


Figuur 1: Scheepvaartroutes in de Zuidwestelijke Delta en de ligging van de sluizen (Uit:Brochure Kreekrak).

Als onderdeel van de Schelde-Rijnverbinding vormt het Volkerak-Zoommeer een belangrijke transportas voor de beroepsvaart tussen Rotterdam en Antwerpen. Daarnaast vormt het meer, mede als onderdeel van de zogenaamde staandemastroute de schakel tussen de zoete recreatiewateren in Zuid-Holland en West-Brabant en de grote zoute wateren in de delta. Om die reden vindt op het meer veel recreatievaart plaats. Tabel 1 toont het aantal scheepspassages door de sluizen in het Volkerak-Zoommeer.

Tabel 1: Aantal scheepspassages door de sluizen in het Volkerak-Zoommeer (RWS 2012).
Sluiscomplex Beroepsvaart (in 2004) Recreatievaart (in 2002)
Volkeraksluizen 117.084 48.736
Krammersluizen 44.814 39.500
Kreekraksluizen 72.272 9.260
Bergsediepsluis - 1.000

Schuttijden

Passeertijden spelen een belangrijke rol bij de beroepsvaart. De passeertijd bestaat uit de wachttijd en de schuttijd. De wachttijd is onder andere afhankelijk van het aantal schepen dat de sluis passeert, in combinatie met de capaciteit van de sluis. Bij drukte zal de wachttijd oplopen, wat negatieve effecten heeft voor de beroepsscheepvaart. In de Nota Mobiliteit van het Ministerie van V&W is vastgelegd dat de maximaal toegestane wachttijd voor sluizen gemiddeld 30 minuten is, in de drukste maand van het jaar. Indien de wachttijd (in de drukste maand) langer is dan toegestaan, is er sprake van een capaciteitsprobleem. In de huidige situatie is sprake van zoet-zoutscheidingen bij de Krammersluizen en de Bergsediepsluis. Deze zoet-zoutscheidingen zorgen voor gemiddeld ongeveer 11 minuten extra schuttijd. Na de totstandkoming van het Volkerak-Zoommeer in 1987 is de zoet-zoutscheiding bij de Volkeraksluizen niet meer in gebruik. Bij de Kreekraksluizen wordt het brakke water van het Antwerps Kanaalpand gescheiden gehouden van het zoete water in het Volkerak-Zoommeer via het in stand houden van een zoete buffer, net ten zuiden van het sluizencomplex.

De schutsluizen in de monding van de Brabantse rivieren worden voornamelijk door de recreatievaart gebruikt. In de periode 1 juli tot 1 oktober worden de schutsluizen bij Benedensas en Dintelsas actief gebruikt: de deuren worden gesloten gehouden om algenbelasting vanuit het Volkerak-Zoommeer tegen te gaan. In deze periode vinden volgens informatie van de beheerder van het sluizencomplex Dintelsas circa 4000 schuttingen plaats bij Dintelsas, en circa 2000 schuttingen bij Benedensas, respectievelijk gemiddeld ongeveer 45 en 20 per dag. Op drukke zondagen worden zo’n 300 à 350 scheepspassages geteld. De beroepsvaart bestaat uit circa tien scheepspassages per dag bij Dintelsas. Bij Benedensas passeert een enkele keer een vrachtschip (RWS 2012).

Prognoses scheepvaart

Rijkswaterstaat (Maldegem 2008) heeft onderzocht of er voor de maatgevende scheepvaartklasse bij de doorvaart van de Schelde-Rijncorridor fysieke knelpunten ontstaan door verandering van de waterstanden. De Schelde-Rijncorridor, die deel uitmaakt van de hoofdtransportassen, wordt beschouwd als een vaarweg geschikt voor schepen van de klasse VIb (4-baksduwvaart), Rijndoorvaarthoogte en heeft als streefbeeld in 2020 4-laagscontainervaart. Uit de verkenning volgt dat knelpunten voor de scheepvaart ontstaan bij een streefpeil van de waterstanden hoger dan NAP+53cm (maximum optredend peil NAP+75cm) en lager dan NAP-35cm (minimum optredend peil NAP-50cm). In hoogte en diepte zijn er geen knelpunten voor het plan met een getijdendynamiek op het Volkerak-Zoommeer.

Ecorys (Bückman et al. 2009) heeft de verkeersstromen van het jaar 2007 in het hele Scheldegebied in kaart gebracht en een prognose gemaakt van de verkeers- en vervoersstromen in het jaar 2020 en 2040. Doel van de studie is het leveren van verkeers-en vervoerprognoses voor de binnenvaart in het Scheldegebied en op de vaarwegen van en naar dit gebied. Deze prognoses kunnen als basis worden gebruikt voor nadere studies en verkenningen.
De mogelijke ontwikkeling van het verkeer en vervoer per binnenvaart op de vaarwegen in het Scheldegebied varieert sterk per toekomstscenario. Waar in het meest optimistische scenario op enkele vaarwegen een verdubbeling van het vervoerde volume aan goederen kan optreden, is in het meest pessimistische scenario sprake van een flinke afname van het vervoerde volume. De Volkeraksluis blijft ook in de toekomst de drukste vaarweg van het gebied.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares