Relevante studies en rapportenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Relevante studies en rapporten

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Relevante studies en rapporten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Relevante studies en rapporten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Relevante studies en rapporten

Result = GVZM Verkenning Grevelingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Relevante studies en rapporten

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Relevante studies en rapporten

Result =

End Set VN link
Tabel 1: Overzicht van de onderliggende studies voor de MIRT-verkenning en de rapporten die na de verkenning zijn opgesteld.
Onderwerp Titel Inhoud
Herintroductie getij Verkenning oplossingsrichtingen voor een betere waterkwaliteit en ecologische toestand van het Grevelingenmeer Modelberekeningen van Deltares die het effect van getij op de zuurstofhuishouding in beeld brengen.
Herintroductie getij Verkenning Grevelingen water en getij Beantwoordt de vragen of getij in het Grevelingenmeer mogelijk is en welke varianten daarvoor (grootte van het getij en locatie doorlaat) het meest haalbaar zijn.
Herintroductie getij Notitie bouwstenen en kansrijke oplossingsrichtingen Deelrapport bij Verkenningen Grevelingen water en getij beschrijft zes bouwstenen om getij weer terug te brengen, waaronder een getijdecentrale.
Herintroductie getij Notitie optimale locatie(s) doorlaatmiddelen Deelrapport bij Verkenningen Grevelingen water en getij noemt drie mogelijke locaties voor een doorlaat in de Brouwersdam
Herintroductie getij Notitie scheepvaart Deelrapport bij Verkenningen Grevelingen water en getij geeft de gevolgen voor de (recreatie)scheepvaart indien er een schutsluis in de Brouwersdam wordt gemaakt
Herintroductie getij Notitie civiele aspecten doorlaatmiddel Brouwersdam Deelrapport bij Verkenningen Grevelingen water en getij werkt de civieltechnische aspecten uit voor de volgende bouwstenen: 1) doorlaatmiddel voor gedempt getij in het noordelijke of zuidelijke sluitgat, 2) getijcentrale voor maximaal getij, 3) scheepvaartsluis. Op basis van drie schetsontwerpen is een raming van de bouwkosten gemaakt.
Herintroductie getij Grevelingenmeer van Stagnant naar Beperkt Getij Dit syntheserapport beantwoordt de vraag of voldoende kennis beschikbaar is voor de besluitvorming om 50 cm getij toe te laten op het Grevelingenmeer.
Schutsluis Schutsluis in de Brouwersdam? Onderzoek naar de economische en maatschappelijke meerwaarde van een schutsluis in de Brouwersdam.
Natuur Herintroductie getij in de Grevelingen en effecten op natuur in intergetijdengebieden Studie naar het effect van getij op de vegetatie en op de bodemdierengemeenschap in de Grevelingen
Oevers Invloed getij op oevers Grevelingenmeer Dit rapport beschrijft de consequenties voor de ontwikkelingen op de oevers van een beperkt getij van 50, 70 en 100 cm.
Voordelta Verslag Expertsessie, Effecten van een doorlaat Brouwersdam op de natuur van de Voordelta Verslag van een bijeenkomst van ongeveer 20 deskundigen over de effecten van een opening in de Brouwersdam op de natuur en morfologie van de voordelta.
Voordelta Verslag Expertsessie, Effecten van een doorlaat Brouwersdam op de morfologie van de Voordelta Verslag van een bijeenkomst van experts over de effecten van een opening in de Brouwersdam op de morfologie van de voordelta
Doorlaat Factsheet Doorlaat Brouwersdam Waterkwaliteit Alle feiten over de doorlaat op een A4 samengevat.
Doorlaat Factsheet Getijdencentrale Brouwersdam Alle feiten over de getijdecentrale op een A4 samengevat.
Doorlaat Door getijdenturbines toelaatbare vissterfte in het Grevelingenmeer Rapport bepaalt de toelaatbare vissterfte met of zonder turbines bij de Flakkeese spuisluis en de aan te leggen doorlaat in de Brouwersdam
Doorlaat Getijcentrale in de Brouwersdam, Variantenstudie Studie naar vier varianten voor de aanleg van een getijdecentrale in de Brouwersdam
Doorlaat Civil Design of a Tidal Power Plant Case Brouwersdam Ontwerp van een getijdecentrale in de Brouwersdam
Doorlaat Evaluation of Fish Injury and Mortality Associated with scale models of the Pentair Fairbanks Nijhuis Modified Bulb turbine and the Water2Energy Cross Flow turbine Resultaten van een experiment met levende vissen die door een schaalmodel van twee turbinetypen worden geleidReferenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares