Relevante programma'sSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Relevante programmas

Result = GVZM Het Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Relevante programmas

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Relevante programmas

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Relevante programmas

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Relevante programmas

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Relevante programmas

Result =

End Set VN linkWijzigingen in de waterhuishouding van het Volkerak-Zoommeer en de Grevelingen vinden plaats binnen het kader van vigerend beleid en lopende programma’s . De belangrijkste van die laatste zijn:

  • Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010-2015+. Hierin stelt de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta de gewenste ontwikkelrichtingen per waterbekken vast. Het uitvoeringsprogramma maakt zo het Nationaal Waterplan en provinciale plannen voor het gebied concreet en beschrijft de stappen om tot besluiten te komen.
  • Het Deltaprogramma dat kabinetsbesluiten, de zogeheten deltabeslissingen, voorbereidt over bescherming tegen overstromingen en zoetwatervoorziening op de langere termijn. Besluiten over een aanvullende waterberging op de Grevelingen en zout en getij toelaten tot het Volkerak-Zoommeer hebben een directe relatie met dit programma, met name met de deelprogramma’s Rijnmond- Drechtsteden en Zuidwestelijke Delta. Voorstellen uit de rijksstructuurvisie zijn daarom nauwkeurig afgestemd met de deltabeslissingen en het daarop te baseren Tweede Nationaal Waterplan.
  • Programma Gebiedsontwikkeling van de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland, met speciale aandacht voor publieke en private investeringen die inspelen op de keuze voor zout water in het Volkerak-Zoommeer en getij en waterberging in de Grevelingen.
  • MIRT-gebiedsagenda met afspraken van Rijk en regio over ruimtelijke projecten waar zij samen verantwoordelijkheid voor dragen. De gebiedsagenda Deltawateren & Kust formuleert als opgave een klimaatbestendige, veilige delta met een duurzame zoetwatervoorziening, waar ook voldoende aandacht is voor een vitale economie en een veerkrachtige ecologie. Goede waterkwaliteit is een voorwaarde voor het bereiken van deze opgave (Min. Infrastructuur en Milieu 2014).Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares