Recreatie en wonenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Recreatie en wonen

Result = GVZM Het Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Recreatie en wonen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Recreatie en wonen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Recreatie en wonen

Result = GVZM Waterbeheer van het zoete Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Recreatie en wonen

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Recreatie en wonen

Result =

End Set VN linkZwemmen

In het Volkerak-Zoommeer zijn drie locaties aangewezen als zwemwaterlocatie, te weten:

  • Badstrand Oesterdam/Speelmansplaten
  • Badstrand Oude Tonge
  • Badstrand Ooltgensplaat/Hellegat

Op deze locaties vindt onderzoek naar de zwemwaterkwaliteit plaats. Uit de bemonsterings- en analysegegevens van 2006 en 2007 blijkt dat de bacteriologische toestand op alle locaties volgens bijlage I van de EU-zwemwaterrichtlijn het oordeel ‘uitstekend’ heeft gekregen.

Desondanks blijven blauwalgen een structureel probleem voor de zwemwaterkwaliteit vormen. Eind jaren negentig hebben de provincies een protocol afgesproken om het zwemwater structureel te bemonsteren op blauwalgen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de waterkwaliteitsbeheerders. Voor die tijd werd alleen incidenteel bemonsterd mede naar aanleiding van klachten. In 2000 is door RWS Zeeland een start gemaakt met een onderzoek naar het voorkomen van de giftige stoffen uit blauwalgen (microcystines). De monstername vindt plaats op dezelfde drie locaties in het Volkerak-Zoommeer: Speelmansplaat, Oude Tonge en Ooltgensplaat. Bij concentraties boven 20 μg microcystines/l wordt een zwemverbod afgekondigd dat pas weer ingetrokken kan worden nadat geconstateerd is dat de drijflaag is verdwenen en de concentratie aan microcystines lager is dan de advieswaarde van 20 μg microcystines/l uit het rapport van de Nederlandse gezondheidsraad (2001). Bij Oude Tonge en Ooltgensplaat zijn vanaf 2001 ieder jaar zwemverboden afgekondigd. Bij de Speelmansplaten al vanaf 1998.

Door het afkondigen van zwemverboden op momenten dat blauwalgen tot problemen leiden blijft het zwemwater volgens bijlage II van de EU-zwemwaterrichtlijn feitelijk van ‘uitstekende kwaliteit’. Dit neemt echter niet weg dat er sprake is van een onwenselijke situatie (RWS 2012).

Overige recreatie en wonen

RWS (2012) pag. 120-124 geeft een overzicht van de overige vormen van recreatie, sportvisserij en de overlast die de omwonenden hebben van de jaarlijkse blauwalgenbloei.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares