Projectnota waterkwaliteit Volkerak-ZoommeerSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Projectnota waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Projectnota waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Projectnota waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Projectnota waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Result = GVZM Uitvoeren planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Projectnota waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Projectnota waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN link
Rijkwaterstaat (2012) heeft een projectnota laten maken die beschrijft welke technische maatregelen nodig zijn voor het zout maken van het Volkerak-Zoommeer, het waarborgen van de zoetwatervoorziening en de bestrijding van de zoutindringing.
De projectnota geeft de belangrijkste randvoorwaarden en uitgangspunten voor de maatregelen, omschrijft alle maatregelen waarbij wordt ingegaan op doel en functie van de maatregel, de gemaakte keuzes, het resulterend ontwerp en de elementen van beheer, onderhoud en exploitatie.
Verder wordt ingegaan op de benodigde vergunningen voor de realisatie van de maatregelen. Aan het eind bespreekt de nota ten slotte de risico’s, de kosten en de planning van de maatregelen.
De maatregelen worden samengevat op aparte maatregelenbladen.

Om het zout maken van het Volkerak-Zoommeer in combinatie met beperkte getijdendynamiek als oplossing voor het blauwalgenprobleem te verwezenlijken, moet een groot aantal maatregelen worden genomen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën:

  1. maatregelen die nodig zijn voor het zout maken van het Volkerak-Zoommeer;
  2. maatregelen voor het waarborgen van de (nieuwe) scheiding tussen zoet en zout water;
  3. maatregelen voor het waarborgen van de zoetwatervoorziening.

Maatregelen zout maken en getijbeweging Volkerak-Zoommeer

Figuur 1: Maatregelen om het Volkerak-Zoommeer zout te maken en getijbeweging te verkrijgen (Rijkwaterstaat 2012).

Via een nieuw doorlaatmiddel in de Philipsdam zal zout water uit de Oosterschelde worden toegelaten tot het Volkerak-Zoommeer waarbij tevens een beperkt getij wordt gecreëerd. Een deel van het water dat met vloed het Volkerak-Zoommeer binnenkomt, zal via de Bathse Spuisluis worden uitgelaten op de Westerschelde.

Maatregelen zoutindringing

Figuur 2: Maatregelen om de zoutindringing rond het Volkerak-Zoommeer te bestrijden (Rijkwaterstaat 2012).

De maatregelen die nodig zijn om de scheiding tussen zoet en zout te waarborgen en daarmee de zoutindringing tegen te gaan vallen in twee categorieën uiteen:

  1. Ontmanteling van bestaande zoet-zoutscheiding tussen Oosterschelde en Volkerak-Zoommeer
  2. Nieuwe zoet-zoutscheiding of waarborgen bestaande zoet-zoutscheiding in het benedenrivierengebied (figuur 2).

Maatregelen zoetwatervoorziening

Figuur 3: Maatregelen om de zoetwatervoorziening rond het Volkerak-Zoommeer te waarborgen (Rijkwaterstaat 2012).

Figuur 3 geeft een overzicht van de maatregelen die nodig zijn om de zoetwatervoorziening in de regio’s rond het Volkerak-Zoommeer te waarborgen. Omdat het Volkerak-Zoommeer zout wordt gemaakt, worden de bestaande innamepunten langs het Volkerak-Zoommeer ontmanteld. Die zijn niet meer geschikt voor de inname van water. De polders in Tholen, St. Philipsland, West-Brabant, Oost-Flakkee en de Reigersbergsche polder en achterliggende polders in Zuid-Beveland worden daarom in de toekomst op een gewijzigde manier van zoet water voorzien.
Voor West-Brabant is als voorkeursalternatief naar voren gekomen om de aanvoer van zoet water vanuit het Hollandsch Diep, via de RoodeVaart naar de Mark-Vlietboezem, al of niet aangevuld met water uit het Wilhelminakanaal te laten plaatsvinden.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares