PeilbeheerSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Peilbeheer

Result = GVZM Het Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Peilbeheer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Peilbeheer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Peilbeheer

Result = GVZM Waterbeheer van het zoete Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Peilbeheer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Peilbeheer

Result =

End Set VN link


Het peilbeheer van het Volkerak-Zoommeer is geregeld in het Peilbesluit dat in 1996 door het Ministerie van V&W is vastgesteld (Anon. 1996). Het Peilbesluit gaat uit van een meerpeil dat onder invloed van natuurlijke omstandigheden fluctueert (regenmodel), waarbij ernaar wordt gestreefd de fluctuaties te beperken tussen NAP -0,10 m en NAP +0,15 m. Doel van dit fluctuerend peilbeheer is het voorkomen van een omslag naar een troebel, door witvis en algen gedomineerd zoetwatersysteem en het stimuleren van de oevervegetatieontwikkeling.
Het Peilbesluit heeft een tijdelijk karakter. In het Permanent Overlegorgaan voor Waterbeheer en Noordzee-aangelegenheden (POWN) is opgemerkt dat op termijn een beheer met een ruimer peilverschil nodig kan zijn, maar dat daarvan niet op voorhand mag worden uitgegaan. De Raad voor de Waterstaat heeft een minimumpeil voor het Volkerak-Zoommeer van NAP -0,25 m gedefinieerd met het oog op scheepvaart en landbouw. Dit heeft echter geen bindende betekenis. Daarnaast is er een traktaat tussen Nederland en Belgiƫ opgesteld, waarin een maximumpeil van NAP +0,50 m en een ondergrens NAP -1,00 m zijn vastgelegd voor het Volkerak-Zoommeer.

Volgens het Beheersplan Water Zoommeer (1988) moeten aanvullende lozingsmogelijkheden naast de Bathse Spuisluis worden benut indien het peil op het Zoommeer NAP +0,50 m overschrijdt. In dit beheersplan wordt aangetekend dat calamiteiten en extreme situaties zich zowel in het Volkerak-Zoommeer als in de aangrenzende wateren kunnen voordoen. Rijkswaterstaat heeft in 1997 een nota samengesteld (De Jong et al. 1997) met daarin een richtlijn waarnaar gehandeld kan worden in het specifieke geval van onvoldoende spuicapaciteit vanaf het Volkerak-Zoommeer bij extreem hoge waterafvoer via de Brabantse rivieren. In 1999 is er nog een nota opgesteld die de inzet van de Krammersluizen bij een dreigende wateroverlastsituatie regelt (Verweij 1999).

De Jong (1994) heeft een onderzocht wat de kansen voor natuurontwikkeling in het Volkerak-Zoommeer bij verschillende peilbeheervarianten zijn. Het belangrijkste criterium voor de ontwikkeling van het Volkerak/Zoommeer tot een gezond, helder en zelfregulerend ecosysteem is de ontwikkeling van de oevervegetatie en het daardoor beschikbaar komen van paai- en opgroeigebied voor snoek. Alleen de fluctuerend peilbeheeralternatieven met een peilverschil van minimaal 30 cm bieden voldoende kansen om het streefbeeld ook daadwerkelijk te realiseren.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares