Opstellen rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-ZoommeerSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Opstellen rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Opstellen rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Result = ZWD Structuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Opstellen rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Opstellen rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Opstellen rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Opstellen rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer

Result =

End Set VN linkDe rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer geeft helderheid over de waterhuishoudkundige toekomst van de meren (Min. Infrastructuur en Milieu 2014). De rijksstructuurvisie schetst daarvoor een ontwikkelperspectief voor de wateren voor de komende 20-30 jaar.
De rijksstructuurvisie bevat:

  • een visie op de ruimtelijke toekomst en de ontwikkelingsambities voor het gebied;
  • een analyse van de drie vraagstukken over Grevelingen en Volkerak-Zoommeer in relatie tot die visie en ambities, namelijk:
    • Volkerak-Zoommeer: wel of geen zout en getij?
    • Grevelingen: wel of geen getij?
    • Grevelingen: wel of geen waterberging?
  • het ontwikkelperspectief voor de waterhuishouding van de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer dat antwoord biedt op de drie vraagstukken in hun onderlinge samenhang en als gespreksbasis fungeert bij het vinden van financiële dekking voor de uitvoering van projecten om dat perspectief te realiseren;
  • de hoofdlijnen van financiering en uitvoering en toelichting op de voorwaarde van het vinden van financiële dekking die het Rijk stelt aan de realisatie van het geschetste ontwikkelperspectief.
Figuur 1: Plangebied, studiegebied en gebied met mogelijke doorwerking van de rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak Zoommeer (Min. Infrastructuur en Milieu 2014).

Totstandkoming rijksstructuurvisie

De voorbereiding van deze rijksstructuurvisie is gestart met het informeren van de Tweede Kamer in januari 2013. Juni 2013 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu, de Notitie reikwijdte en detailniveau – Afbakening van de rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer vastgesteld (Min. Infrastructuur en Milieu 2013). In de tweede helft van 2013 zijn de effecten van verschillende alternatieven in beeld gebracht in een milieueffectrapport (MER) (Min. Infrastructuur en Milieu 2014) en een maatschappelijkekosten-batenanalyse (MKBA) (Stratelligence 2014). De minister van Infrastructuur en Milieu heeft begin 2014 verschillende partijen geconsulteerd over concepten van deze ontwerp-rijksstructuurvisie, het bijbehorende milieueffectrapport en de maatschappelijkekosten-batenanalyse. Op 10 oktober 2014 heeft het kabinet de ontwerp-rijksstructuurvisie vastgesteld (Min. Infrastructuur en Milieu 2014).
Referenties
GVZM Doelstelling verkenning VN GVZM Verkennen van oplossingsrichtingen Volkerak-Zoommeer VN GVZM Kansrijke oplossingsrichtingen VN GVZM Maken startnotitie VN GVZM Milieueffectrapportage (m.e.r.) VN GVZM Maatschappelijke kosten- en batenanalyse VN GVZM Projectnota waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer VN GVZM Ontwerp-MilieuEffectRapport (Ontwerp-MER) VN GVZM Uitvoeren planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer VN GVZM Doelstelling planstudie VN GVZM Scenariostudie Markiezaatsmeer en Binnenschelde VN GVZM Verkenning en planvorming Volkerak-Zoommeer VN GVZM Afbakening van de rijksstructuurvisie VN GVZM Formuleren rijksstructuurvisie VN GVZM MER Grevelingen Volkerak-Zoommeer VN GVZM Maatschappelijke kosten-batenanalyse VN GVZM Natuureffectstudie VN GVZM Beoordeling door commissie voor de m.e.r. VN GVZM Aanvulling op MER maken VN GVZM Onderliggende studies VN GVZM Opstellen rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer VN GVZM Uitvoeren MIRT-verkenning Grevelingen VN GVZM Opstellen milieueffectrapport MIRT-verkenning VN GVZM Kosten- en batenanalyse uitvoeren VN GVZM Relevante studies en rapporten VN GVZM Maatschappelijk draagvlak verkrijgen VN GVZM Verkenning Grevelingen VN GVZM Doelstelling rijksstructuurvisie VN GVZM Waterberging in Volkerak-Zoommeer VN GVZM Watervraagstukken en de alternatieven VN GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN GVZM Wet- en regelgeving VN GVZM Relevante programmas VN GVZM Waterbeheer van het stagnante Grevelingenmeer VN GVZM Het Grevelingenmeer VN GVZM Waterbeheer van het zoete Volkerak-Zoommeer VN GVZM Het Volkerak-Zoommeer VN Beheer van watersystemen VNGVZM visie V20180126
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares