Opstellen milieueffectrapport MIRT-verkenningSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = GVZM Opstellen milieueffectrapport MIRT-verkenning

Result = GVZM Visie- en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = GVZM Opstellen milieueffectrapport MIRT-verkenning

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = GVZM Opstellen milieueffectrapport MIRT-verkenning

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = GVZM Opstellen milieueffectrapport MIRT-verkenning

Result = GVZM Verkenning Grevelingen VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = GVZM Opstellen milieueffectrapport MIRT-verkenning

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = GVZM Opstellen milieueffectrapport MIRT-verkenning

Result =

End Set VN link
Voor de MIRT-verkenning is een milieueffectrapportage opgesteld die tot doel had de milieueffecten van de vijf alternatieven voor de Grevelingen systematisch te beschrijven ten opzichte van een referentie (de huidige situatie en autonome ontwikkeling), alsmede het opstellen van een passende beoordeling. Een en ander wordt beschreven in een planMER (Nieuwkamer 2012). Voor dit planMER is een beoordelingskader opgesteld met criteria waaraan de alternatieven zijn getoetst (tabel 1). De toetsing is deels kwalitatief gedaan op basis van gegevens uit de literatuur. Bij de toetsing is vooral aandacht besteed aan de verschillen tussen de alternatieven met de referentiesituatie (de huidige situatie met autonome ontwikkeling). De beoordeling van de effecten van de alternatieven gebeurt ten opzichte van de referentie. De referentie scoort daarom per definitie neutraal, ook als de referentie verslechtert of verbetert ten opzichte van de huidige situatie. Er is de volgende codering toegepast:

  • ++ : zeer goed, c.q. grote verbetering ten opzichte van de referentie;
  • + : goed, c.q. verbetering ten opzichte van de referentie;
  • 0 : neutraal, c.q. gelijk aan de referentie;
  • - : negatief, c.q. verslechtering ten opzichte van de referentie;
  • -- : zeer negatief, c.q. sterke verslechtering ten opzichte van de referentie.
Tabel 1: Een samenvatting van de effectbeschrijvingen van de alternatieven (Nieuwkamer 2012).
Alternatieven (hor.)-Criteria (vert.) 0 referentie 1 duurzaam, veilig en vooruit bij een zout Volkerak-Zoommeer 2 duurzaam, veilig en vooruit bij een zoet Volkerak-Zoommeer 3 Grevelingen gebieds-ontwikkeling 4 Water-berging Greve-lingen 5 Grevelingen effect-bestrijding
Hoogwaterveiligheid 0 ++ ++ 0 ++ 0
Waterkwaliteit en ecologie 0 ++ ++ ++ + +
(Getijde)natuur 0 + + + 0 0
Getijdenenergie 0 ++ ++ ++ 0 0
Recreatiemogelijkheden 0 ++ ++\+ ++\+ 0 +
Referenties


HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares